Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες ΠΛΣ 1055 υπαγωγής Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #22.500,00€# (απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2551356220, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4.Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 24-03-2022 και ώρα 10:00, στην οδό Εμπορίου 7 και Αρκαδιουπόλεως, Αλεξανδρούπολη – Γραφείο Προμηθειών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης με το πέρας της υποβολής τους.

5.Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση απαιτηθεί.

Διαβάστε ακόμα