Κέρδη 16 εκ. ευρώ ανακοίνωσε η Louis

louis_cruisess_

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν το εννιάμηνο του 2014 τα κέρδη της εταιρείας Λούης, δημιουργώντας προσδοκίες στην εταιρεία για μείωση των ζημιών του 2014.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκαν κατά €13 εκ. στα €15,9 εκ. από €2,9 εκ. πέρσι.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και ανήλθε στα €192,6 εκ. από €172,8 εκ. το εννιάμηνο του 2013. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο στη Louis Cruises κατά περίπου €13,9 εκ. (+14,4%) όσο και στη Louis Hotels κατά €6,0 εκ. (+7,8%).

Το λειτουργικό κέρδος της Louis plc προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR) για το εννιάμηνο του 2014 ανήλθε στα €63,1 εκ. σε σύγκριση με €51,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας άνοδο 23,4%.

Τα καθαρά αποτελέσματα από εργασίες του συγκροτήματος παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά περίπου €10,8 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το κέρδος πριν τη φορολογία (€12,7 εκ.) παρουσιάζεται επίσης σημαντικά αυξημένο κατά €5,1 εκ. (+66,5%) και αυτό παρά τη χρέωση ποσού ύψους €2,9 εκ. που αντιπροσωπεύει μερίδιο ζημιών σε κοινοπραξία ανάπτυξης κρουαζιέρων σε νέες αγορές και ζημιά €4,6 εκ. που σχετίζεται κυρίως με μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημιές από δάνειο σε στερλίνες.

Σημειώνεται η σημαντική μείωση στη φορολογία μεταξύ της υπό εξέταση περιόδου και της αντίστοιχης του 2013 που οφείλεται στις σημαντικές πρόνοιες που έγιναν πέρσι για αναβαλλόμενη φορολογία στην Ελλάδα, λόγω αύξησης των φορολογικών συντελεστών από 20% σε 26%. Επιπλέον φέτος έγινε αντιστροφή περσινής πρόβλεψης για φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών, έπειτα από έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το υπουργείο οικονομίας της Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμα