Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022

1. Την 28-03-2022 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2022:

Είκοσι πέντε (25) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Δύο (2) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
Είκοσι έξι (26) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Δύο (2) Αντιπλοίαρχοι Τεχνικοί Είκοσι (20) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Οκτώ (8) Πλωτάρχες Τεχνικοί

β) Τρεις (03) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος.

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Είκοσι πέντε (25) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι πέντε (5) αρχαιότεροι εξ αυτών:

1.Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930).
2.Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932).
3.Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933).
4.Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934).
5.Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935).

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.

β) Δύο (2) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Είκοσι έξι (26) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

δ) Δύο (2) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

ε) Είκοσι (20) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

στ) Οκτώ (8) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

Διαβάστε ακόμα