ΟΛΘ:Πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκποίηση 2 επιβλαβών πλοίων

epivlavi_ploia_

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την 11η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00’, στο Γραφείο του κ. Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης της ΟΛΘ ΑΕ (Πύλη 11, Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος), θα διενεργηθεί Ανοικτός Πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκποίηση δύο (2) επιβλαβών–λόγω ακινησίας- πλοίων & την αποµάκρυνσή τους εκτός Λιµένος Θεσσαλονίκης, ή την, µε οποιονδήποτε τρόπο, εξουδετέρωσή τους.

Η ελάχιστη τιµή εκκίνησης για κάθε ένα από τα –προς εκποίηση- πλοία (Ε/Γ-Υ/Γ «ΑΙΟΛΟΣ» µε Ν.Π. 9638 και Ε/Γ-Υ/Γ «ΑΝΕΜΟΣ» µε Ν.Π.9558), ορίζεται στο ποσό των 5.000€ ανά πλοίο. Προσφορές µε τιµές µικρότερες των αντίστοιχων –για κάθε πλοίο- τιµών εκκίνησης, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (www.thpa.gr), αντίγραφο των οποίων χορηγείται στους ενδιαφερόµενους και από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (τηλ.2310.593.325 & 593.360) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 002/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε ακόμα