Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για τις θέσεις πλοηγών

Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για τις θέσεις πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών της Πλοηγικής Υπηρεσίας που έχουν προκηρυχθεί με την αριθμ. 2901.1/40471/2016/02-6-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ : Ω38Μ4653ΠΩ-Λ70).

Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για τις θέσεις πλοηγών

Διαβάστε ακόμα