Δύσκολο να βρεθούν πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε πλοία containers

Κατά́ τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Mare Insurance London, η International Union of Marine Insurance (IUMI) επισήμανε ότι οι πυρκαγιές στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθούν να αποτελούν μείζον ζήτημα.
Οι τρόποι μείωσης του αριθμού́ των πυρκαγιών στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την λανθασμένη δήλωση του είδους του φορτίου, το μεγάλο και αυξανόμενο μέγεθος των πλοίων και την έλλειψη πόρων.

Οι μεγάλες πυρκαγιές σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι από́ τους χειρότερους κινδύνους για τη ναυτιλία και έχουν συνήθως σαν αποτέλεσμα να ανοίγουν την πόρτα για μεγάλες αξιώσεις. Παρόλο που δεν υπάρχει δυσκολία στον εντοπισμό́ του προβλήματος όσον αφορά́ τις αιτίες σοβαρών πυρκαγιών σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι δύσκολο να βρεθούν πρακτικές λύσεις.

Ο Patrick Hudson της Envista Forensics, δήλωσε ότι ένα από́ τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μια τάση που συνεχίζεται έντονα έως τώρα.
Τα γιγαντιαία πλοία έχουν μήκος 400 μέτρα και πλάτος 60, με μεταφορική ικανότητα τα 24,000 κοντέινερ, ενώ τα 23 άτομα πλήρωμα θεωρούνται λίγα ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν και εν τελεί να κατασχέσουν μια πυρκαγιά σε ένα τόσο μεγάλο χώρο.

Ο εξοπλισμός επίσης είναι ένα σοβαρό́ ζήτημα. Έχει βελτιωθεί́ με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά́ οι ανιχνευτές καπνού́ χρησιμεύουν για την ανίχνευση πυρκαγιάς μόνο όταν ο καπνός έχει διαφύγει από́ ένα σφραγισμένο κιβώτιο, οπότε τότε πρόκειται ήδη για μια σοβαρή́ πυρκαγιά́. Το σίγουρο είναι ότι η πυρκαγιά αποτελεί, εάν όχι τον μεγαλύτερο, έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους.

Διαβάστε ακόμα