ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σε πλειστηριασμό το δεξαμενόπλοιο «ΔΗΜΗΤΡΑ»

agiazoni_perama_

Φωτο:http://www.pireas2day.gr

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος «Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1 που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N 4/2015 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 26/3/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 27/3/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. Στην αίθουσα Δημοπρασιών – γραφείο 231 Α, 1ος όροφος , Ακτή Μιαούλη 10.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 4/2015 καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6.1. της διακήρυξης. Χρόνος ισχύος των προσφορών ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 08:00-14:00 από την Δ/νση Προμηθειών/Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, Ακτή Μιαούλη 10 – 1ος όροφος, Γραφείο 208, κα. Δημάκη – τηλ. : 210 4550343 και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr.