Στην Τράπεζα Πειραιώς το 23,56% της ΑΝΕΚ που κατείχε η Sea Star

anek_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9 και άρθρο 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 23/03/15 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε την 19/03/2015 την κυριότητα 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, ήτοι ποσοστό 23,5661 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, λόγω πλειστηριασμού των ως άνω μετοχών που κατείχε η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει: α) 43.685.197 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5661 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου β) έμμεσα 1.929.210 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0407 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, (ήτοι συνολικά 24,1788 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).

Διαβάστε ακόμα