Ξανά σε πλειστηριασμό το δεξαμενόπλοιο «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Φωτο:http://www.pireas2day.gr
Φωτο:http://www.pireas2day.gr

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά, του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήματος « Δ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν.Π.10530» πρώην BL1 που βρίσκεται δεμένο στο λιμανάκι Περάματος με αριθμό διακήρυξης N 4/2016.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 22/2/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ.
Στην αίθουσα Δημοπρασιών – γραφείο 231 Α , 1ος όροφος , Ακτή Μιαούλη 10 .

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 4/2016 καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6.1. της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

H διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 08:00-14:00 από την Δ/νση Προμηθειών/Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, Ακτή Μιαούλη 10 – 1ος όροφος, Γραφείο 208, κα. Δημάκη – τηλ. : 210 4550343 και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr.
.

Διαβάστε ακόμα