Νέο βιβλίο Απορριμάτων με έναρξη ισχύος 1-1-2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7051/7-12-2012 με Θέμα: Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL-Οδηγίες τήρησης Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων.

Εφαρμογή θα έχει σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400(gt) και άνω.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχονται οδηγίες για την τήρηση του Νέου Βιβλίου Απορριμμάτων που πρέπει να τηρείται από τα πλοία από 1.1.2013.


 
CIRCULAR 7051


ATTACHMENT 1


ATTACHMENT 2

Διαβάστε ακόμα