Αντικατάσταση Πτυχίων Ναυκλήρου (MANILA 2010)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4308 Β/30-12-2016) τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3636/04/15/13-05-2015 απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση πτυχίου Ναυκλήρου (MANILA 2010) που αφορά όσους δεν είχαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την αρχική απόφαση (αριθμ 3636/04/15/13-05-2015). Η τροποποίηση έχει ως ακολούθως:

« Οι κατέχοντες πτυχίο Ναυκλήρου οι οποίοι δεν έχουν θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία πριν την 01-01-2012, αποκτούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 του πδ 141/2014 πτυχίο Ναυκλήρου εφόσον, επιπρόσθετα των ως άνω αναφερομένων δικαιολογητικών, ολοκληρώσουν επιτυχώς τις ειδικές εξετάσεις στην ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ασπροπύργου, ως αυτές προβλέπονται από το Παράρτημα 3 της αριθμ. Μ 2115.1/2/1992/06-07-1992 υπουργικής απόφασης «Κύρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης του Ειδικού Τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ’ τάξεως» (Β’ 508), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ύλη που θα καθοριστεί με Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Α’ σε θεματικές ενότητες που προσιδιάζουν στην Τάξη και Κατηγορία του Κατάλληλου Πιστοποιητικού που κατέχουν».

Διαβάστε ακόμα