Αποτελέσματα της 40ης Συνόδου για την Ασφάλεια στη Θάλασσα(ΕMSA)

58705_torm

Ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Θαλασσίων Μεταφορών και συναφώς για την Ελληνική ναυτιλία, συζητήθηκαν στην 40η Σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα (ΕMSA), που διεξήχθη στη Λισαβόνα στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2014. Κατά τη Σύνοδο εξετάσθηκαν και υιοθετήθηκαν σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Θαλασσίων Μεταφορών, όπως:

(α) το Πρόγραμμα Εργασιών και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2015 ύψους περί τα 56 εκατ. Ευρώ.

(β) θέματα παροχής τεχνικής βοήθειας στα Κ-Μ της Ε.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη της ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας (National Single Window) στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης με την Οδηγία 2010/65/ΕΚ για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων των πλοίων. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε και αίτημα παροχής τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εθνικής ναυτιλιακής θυρίδας και τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης.

(γ) η επαναξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης της μεθοδολογίας που εφαρμόζει ο Οργανισμός κατά τη διενέργεια επισκέψεων στα Κράτη Μέλη, με στόχο αφενός τον έλεγχο εφαρμογής του ναυτιλιακού κεκτημένου, τον εντοπισμό προβληματικών σημείων αλλά και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Παράλληλα, θετική εξέλιξη για την προώθηση των συμφερόντων της Ελληνικής ναυτιλίας και σημαντική διάκριση αποτελεί η εκλογή στη θέση του Προέδρου της Διοικητικής και Οικονομικής Επιτροπής του EMSA για την τριετία 2015-2018, Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και Διευθυντή Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Αγησίλαου Αναστασάκου. Μάλιστα, κατέστη δυνατή κατόπιν εισήγησης της Διοικητικής και Οικονομικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της EMSA (EMSA Board Administrative and Financial Committee) και ομόφωνης Απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται, ότι οι αρμοδιότητες της Διοικητικής και Οικονομικής Επιτροπής αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση και στην παροχή τεκμηριωμένης άποψης για τα διοικητικά θέματα του Οργανισμού, καθώς και στον έλεγχο και διαχείριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, ο οποίος ανέρχεται σε ποσό ύψους 56.268.824 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε ακόμα