Δεύτερος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών από τα τμήματα ναυτιλιακών σπουδών ΠΑΠΕΙ και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο κύκλο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management). Το ΔΠΜΣ προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος που θεραπεύει.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

1)Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
2)Βαθμός πτυχίου
3)Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
4)Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
5)Συνέντευξη

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time).

Το τέλος εγγραφής για τον 2ο κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Με την αποδοχή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ ή με την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected] και [email protected]) συμπληρωμένης αίτησης (παρέχεται εδώ). Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα/δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια (συνημμένα/σκαναρισμένα αρχεία έως 10mb). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφορόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Δώρα Γιαννοπούλου στο τηλέφωνο 2104581309 ή στην κεντρική γραμματεία στα τηλέφωνα 210 4142397, 210 4142175

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Μαϊου 2021, ώρα 23.59.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε ακόμα