Διευκολύνεται η διαδικασία για απόκτηση ΚΕΠ υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ Τάξης πτυχιούχων ΑΕΙ ΤΕΙ

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ Τάξης ΕΝ, πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2233.1-34/64903/2017 Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με την οποία τροποποιεί την Υ.Α. με αριθμό 2233.1-34/68860/2016/04-08-2016.
Σύμφωνα με την ήδη δημοσιευθείσα νέα Υ.Α. οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται πλέον πρώτα στην επιτυχή εξέταση του συνόλου των μαθημάτων, τα οποία έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αντιστοιχίας και στη συνέχεια στη χορήγηση ΚΕΠ για την επιτυχή εκτέλεση της θαλάσσιας υπηρεσίας.

Με τη νέα απόφαση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάζονται επιτυχώς, τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) των μαθημάτων, με στρογγυλοποίηση κάθε φορά του αριθμού προς το ελάχιστο ακέραιο. Μετά θα πραγματοποιείται το Α΄ εξάμηνο του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στο ένα τρίτο (1/3) των υπολοίπων μαθημάτων (ισχύει και εδώ η στρογγυλοποίηση) και θα μπορούν να εκτελούν το Β΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξακολουθεί ο υποψήφιος να οφείλει την επιτυχή εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων, θα εξετάζεται μετά το τέλος του τελευταίου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Διαβάστε ακόμα