Δώρο Χριστουγέννων στους άνεργους ναυτικούς – Δείτε τα δικαιολογητικά

H έκτακτη οικονομική ενίσχυση που που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς ορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400,00 €

β. Στους άγαμους ή αγαμες: 350,00 €

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 26/11/2021 έως και 22/12/2021. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.
Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά αυτοπροσώπως

β) Στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό για τους ενδιαφερόμενους που κατοικούν στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

Δικαιούχοι

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχει πάνω από πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία δώδεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2021 τριετία, (δηλαδή από 25/12/2018 έως 25/11/2021) ή να έχει εικοσιτετράμηνη τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2021 πενταετία αναδρομικά μετρούμενη από 25/11/2020 (δηλαδή από 25/11/2016 έως 25/11/2020

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2020 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2018 έως 25/11/2021.

Ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες μετά τις 25/11/2021 δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να φέρουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα