Νέα παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης

Νέα παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements).

Παράταση 6 μηνών δόθηκε στα πιστοποιητικά που πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.9.2021, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση.

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το ίδιο χρονικό. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01ης.04.2021.

Διαβάστε αναλυτικότερα την απόφαση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε ακόμα