ΝΕL: Στα 11,05 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

LOGO_OPTIONS

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ εξάµηνο 2014 ανήλθε σε ποσό € 17.626.272,28 , έναντι ποσού € 23.434.049,64 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,78 % η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.844.412,22 έναντι ζημιών ποσού € 3.728.936,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 8.317.164,48 κατά το Α’ εξάμηνο 2014 έναντι ζημιών ποσού € 3.831.282,13 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα κέρδη / (ζημίες) του Οµίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 11.053.993,33 έναντι ζημιών ποσού € 10.355.888,91 το Α’ εξάμηνο του 2013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘ κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθε σε ποσό € 14.686.716,04 έναντι ποσού € 14.404.196,81 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε αύξηση 1,96 %.

Τα μικτά αποτελέσματα κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 2.622.679,34, έναντι ζημιών ποσού € 217.279,00 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες € 2.919.050,32 για το Α΄ εξάμηνο 2014, έναντι ζημιών ποσού € 157.182,08 για την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης .

Τα κέρδη / (ζημίες) της Εταιρείας πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 5.365.632,63, έναντι ζημιών ποσού € 5.659.780,02 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Επιπλέον, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της ΝΕΛ εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

Α. Δικαστική επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης

Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των συμβαλλομένων πιστωτών της, MILLENNIUM BANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.’) και ‘ANTELOPE SHIPPING INC’, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FBBANK (και της καθολικής της διαδόχου ‘ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’) στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

Την 17/06/2013 η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 και συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, δεν έγινε πρωτόδικα δεκτή με την απόφαση 8/2013.

Η εταιρεία την 18.6.2013 κατέθεσε έφεση ενώπιον του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατά της παραπάνω απόφασης, με αίτηση την εξαφάνιση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την επικύρωση της από 13.9.2012 σύμβασης ρυθμίσεως των χρεών της με τους πιστωτές της. Η συζήτηση της ένδικης έφεσης διεξήχθει την 17.7.2013 στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, το Εφετείο χορήγησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της απόφασής του. Το Εφετείο Βορείου Αιγαίου με την από 12.12.2013 απόφασή του επικύρωσε την Συμφωνία Επικύρωσης ρυθμίζοντας το σύνολο των οφειλών προς τους πιστωτές της, ανά κατηγορία οφειλής, εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας πιστωτών.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:

Πρώτη κατηγορία οφειλών: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Δεύτερη κατηγορία οφειλών: Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Τρίτη κατηγορία οφειλών: Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή.

Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Τέταρτη κατηγορία οφειλών: Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι οι ανήκοντες στην Τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Πέμπτη κατηγορία οφειλών:

Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά. Έκτη κατηγορία οφειλών: οι επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND.

Περαιτέρω με το από 13-9-2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ αφενός της MILLENNIUM BANK και αφετέρου των εταιρειών ΝΕΛ, ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ, RAINBOW MARITIME LTD και SILVER FIN LTD περιορίστηκαν ή και ρυθμίσθηκαν, υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία ήδη επικυρώθηκε κατά τα ανωτέρω, και οι όφειλες των λοιπών εταιρειών του Ομίλου ως εξής:

Οι υποχρεώσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ρυθμίζονται με μακροχρόνια καταβολή. Οι υποχρεώσεις της SILVER FIN LTD περιορίζονται κατά 72% και το υπόλοιπο επίσης θα καταβληθεί μακροχρόνια, ενώ αντιστοίχως περιορίζεται και η υποθήκη επί του πλοίου της εταιρείας.

Β. Ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ομίλου και μέτρα της Διοίκησης

Την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30.06.2014 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 30.06.2014 ανήλθε σε ποσό € 32.286.304,12 (31.12.2013: € 23.293.292,99), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 15.291.370,58 (31.12.2013: € 14.277.920,36). Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 26.278.138,15 (31.12.2013: € 19.820.817,90), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 43.274.372,66 (31.12.2013: € 39.786.706,60). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 33.547.558,45 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 10.078.840,88 αντίστοιχα.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 5.844.412,22 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 3.728.936,42). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ανήλθαν σε ζημιές € 2.622.679,34 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 217.279,00).

Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 1.1-30.06.2014 Ομίλου ποσού € 1.034.715,41 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 123.893,69). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ποσού € 37.019,53 (αρνητικές ταμειακές ροές για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 30.372,00).

Ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2014 του Ομίλου ποσού € 11.053.993,33 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 10.355.888,91). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων για την περίοδο 1.1-30.06.2014 ποσού € 5.365.632,63 (ζημίες για την περίοδο 1.1-30.06.2013 ποσού € 5.659.780,02).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 30.06.2014 ήταν € 4.784.029,57 (31.12.2013: € 15.838.022,90). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 30.06.2014 ήταν € 30.986.485,95 (31.12.2013: € 36.352.118,58).

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταρτίσει Επιχειρηματικό Σχέδιο με ανάλυση των προβλεπόμενων εισροών και εκροών λαμβάνοντας υπόψη την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών της. Με βάση το παραπάνω σχέδιο αναμένεται η επίτευξη ικανής κερδοφορίας και πλεονάσματος λειτουργικών ταμειακών ροών οι οποίες θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου, καθώς και τα απαραίτητα πλεονάσματα για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι παραδοχές της διοίκησης βασίζονται σε συντηρητικές προβλέψεις, εκτιμώντας σε λογικές αυξήσεις της επιβατικής κίνησης και την αναμενόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας από το τέλος του 2014 και μεταγενέστερα. Επισημαίνουμε όμως ότι ακόμα και αν τα αναμενόμενα γεγονότα συμβούν, τα πραγματικά γεγονότα είναι πιθανόν να είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου, από τη προηγούμενη χρήση εκτός από τη συμφωνία εξυγίανσης, έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας, όπως οι επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση δανείου με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, κινήσεις για πωλήσεις πλοίων που θα έχουν άμεσα θετική επίδραση στη ρευστότητα του ομίλου, καθώς και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (υπό εξέταση με βάση τις συνθήκες) με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας.

Ειδικότερα κατά το διαρρεύσαν εξάμηνο η διοίκηση ασχολήθηκε με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως αυτό προβλεπόταν από την προαναφερθείσα δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Βασικός παράγοντας ήταν η εφαρμογή της συμφωνίας από τον βασικό πιστωτή που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -4,23%. Δυστυχώς η συμπαράσταση και η συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούντο από την πλευρά της τραπέζης είτε καθυστέρησαν, είτε δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα από μια διαρκή παρελκυστική αντιμετώπιση της εταιρείας μας από την διοίκηση της Τραπέζης Πειραιώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα με καθυστέρηση έξι μηνών υποχρεώθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή να στέρξει να κινητοποιηθεί επιλεκτικά και αποσπασματικά ύστερα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε στις 18/06/2014.

Δεδομένου ότι εν τω μεταξύ είχε παρέλθει πέραν του ευλόγου χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπήρχαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις της τραπέζης οι οποίες δεν ετηρήθησαν και οι οποίες εκτιμούμε ότι επροκάλεσαν εις το νομικό μας πρόσωπο ζημιά σημαντικού ύψους (διεκδικούμενη δικαστικά θετική και αποθετική ζημιά -μόνο -κατά το Α’ εξάμηνο του 2014 ύψους 10.690.100,05€ και 20.013.000,00€ αντίστοιχα ) ενώ ενέχουν αφενός άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημιάς (διεκδικούμενη επίσης δικαστικά ένεκα προώρης διακοπής των πολυετών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας ύψους 138.266.186,25€ και 82.316.842,00€ αντίστοιχα) αφετέρου άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής ζημιάς ανερχόμενης στο ποσό των 129.528.510,25€ εκ του κινδύνου ματαίωσης της εξυγιαντικής διαδικασίας από αποκλειστική υπαιτιότητα της Τράπεζας ).

Πέραν των ανωτέρω η τράπεζα δεν ετακτοποίησε ως όφειλε το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών των εταιρειών I.S.F. I-SQUARE FUND, ERCOLANA HOLDINGS LTD, ANTELOPE SHIPPING INC με αποτέλεσμα και μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα να παρακωλύεται η αποφασισθείσα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/06/2014 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία αναδοχής της αυξήσεως αφού δεν προσδιορίζεται σαφώς η θέση του δεσπόζοντος μετόχου.

Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε ότι με μια σειρά αγωγών τις οποίες έχει εγείρει η διοίκηση εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες έχουν αρχίσει να εκδικάζονται αξιώνει αποζημιώσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000.000€ που προέρχονται ( χωρίς τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις) από: 1) μη καταβολή στην εταιρεία των υποχρεωτικών από την εταιρεία χορηγηθεισών εκπτώσεων 2) μη αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου ως ορίζουν οι συμβάσεις 3) μη καταβολή επιπρόσθετου ΦΠΑ που επέβαλε μονομερώς το Δημόσιο. Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η δημόσια διοίκηση ως αντισυμβαλλόμενη αδυνατεί να κατανοήσει την έννοια της ισότητας των συμβαλλομένων και συνεχίζει να λειτουργεί με όπλο την κυρίαρχη γραφειοκρατία παραγνωρίζοντας τις συνθήκες κρίσεως της όλης εθνικής οικονομίας.

Συνθήκες οι οποίες απαιτούν ευελιξία στην εφαρμογή των συμβάσεων την οποία ενδεχομένως κατανοεί κατά περίπτωση η πολιτική ηγεσία αδυνατούσα όμως να μεταφέρει τον παλμό στην κρατική μηχανή. Αποτέλεσμα είναι τόσο η εταιρεία μας όσο και άλλες εταιρείες του κλάδου να δέχονται κατά περιόδους ασφυκτικές πιέσεις ρευστότητας εξαιτίας της αδυναμίας της «γραφειοκρατίας» να κατανοήσει τους κανόνες της αγοράς και επιβάλλοντας επιπρόσθετες νέες ”μνημονιακές” γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πέραν και ενισχυτικά των ανωτέρω το ίδιο το τραπεζικό σύστημα έχει φτάσει στα κατώτατα επίπεδα της ελικτικότητάς του με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων διαρκείς ή περιστασιακές να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν θεωρούμε άσκοπο να προσθέσουμε ότι εκτός των παραπάνω αναμενομένων θετικών εξελίξεων από τις επίδικες αξιώσεις της εταιρείας η αντισυμβατική και απολύτως αναιτιολόγητη και συνάμα αλυσιτελής συμπεριφορά της Τραπέζης Πειραιώς έχει δημιουργήσει παράπλευρες δυσμένειες από περιστασιακές αδυναμίες ρευστότητας που αφορούν στην τήρηση από πλευράς μας συμβατικών υποχρεώσεων έναντι εκμισθωτών πλοίων που έχουμε μισθώσει ως επίσης και δυσχέρειες έγερσης αγωγών εναντίον μισθωτών για πλοία ιδιοκτησίας μας τα οποία έχουμε εκμισθώσει. Η διοίκηση εκτιμά ότι εάν η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -4,23% προέλθει εκούσα-άκουσα στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα αρχίσει σημαντικά βελτιούμενη- παρότι έχει δημιουργήσει ήδη συνθήκες ασφυξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καταρτίστηκαν βάσει της αρχής της συνέχισης δραστηριότητας καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι οι παραπάνω ενέργειες θα επιτρέψουν στον όμιλο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

Γ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η ΄Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 25.06.2014 με τη συμμετοχή Μετόχων, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,11 % του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 19.159.470,00 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 €, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή για κάθε 4 (τέσσερεις) παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 € . Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Επίσης χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή / και σε τρίτους επενδυτές.

Διαβάστε ακόμα