Η ΠΝΟ κατά της ΑΝΕΚ για τις «συλλογικές συμβάσεις»

ÅËÕÑÏÓ ÍÅÏ ÐËÏÉÏ

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας τέθηκε υπόψη των μελών της και των υπηρεσιακών παραγόντων, το σχέδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, το οποίο και έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ ΑΕ) στα πληρώματα των πλοίων της και στην οποία σύμβαση, κατά την ρητή σε αυτήν, και μάλιστα στην επικεφαλίδα της, αναφορά, επισημαίνεται ότι συντάσσεται και τελεί υπό την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) 2006, θέλοντας προφανώς με αυτή την υπογράμμιση να προσδοθεί στο σχέδιο της σύμβασής αυτής αυξημένη ισχύ και νομιμότητα.

Από την προσεκτική όμως μελέτη των διατυπώσεων στο άνω κείμενο διαπιστώνεται ευθύς αμέσως ότι γίνεται έντεχνη προσπάθεια, μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο σύμβασης αφενός μεν ευθείας καταστρατήγησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η επιβολή ατομικών όρων και αφετέρου η δημιουργία κλίματος αναστάτωσης και φοβίας στα πληρώματα που χρησιμοποιεί.

Όμως, όπως ειδικά επισημαίνεται και τονίζεται και από την ίδια την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 2006 στο προοίμιο αυτής, όπου ρητά διευκρινίζεται «.. η υιοθέτηση οποιασδήποτε Σύμβασης ή Σύστασης από τη Συνδιάσκεψη ή η επικύρωση οποιασδήποτε Σύμβασης από οποιοδήποτε Μέλος δεν θεωρείται ότι επηρεάζει οποιονδήποτε νόμο, απόφαση, έθιμο ή συμφωνία που διασφαλίζει ευνοϊκότερες συνθήκες στους εργαζόμενους που αφορά σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στην Σύμβαση ή τη Σύσταση ».

Η δε παράγραφος 3 του Κανονισμού 2.1 (Συμβάσεις Ναυτικών) της MLC επί λέξη ορίζει: « Στο βαθμό που είναι συμβατό με το εθνικό δίκαιο και πρακτική του Μέλους, οι συμβάσεις εργασίας των ναυτικών πρέπει να θεωρείται ότι ενσωματώνουν οποιεσδήποτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται» .

Όταν λοιπόν επί σειρά δεκαετιών τόσον η Α.Ν.Ε.Κ. όσο και το σύνολο των λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών και των πλοιοκτητών, εφαρμόζουν στις σχέσεις ναυτεργασίας με τα πληρώματα τις εκάστοτε υπογραφόμενες Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, ανεξάρτητα από την τυπική ημερομηνία «λήξης» τους και μέχρι την υπογραφή της νεότερης ΣΣΕ, και οι οποίες Συλλογικές Συμβάσεις σαφέστατα εμπεριέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την MLC, και κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν αυτής (MLC), είναι παντελώς απαράδεκτο να γίνεται η οποιαδήποτε απόπειρα καταστρατήγησης των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τις όσες με κόπους και αγώνες κατάφεραν να κατακτήσουν οι Έλληνες Ναυτεργάτες.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας καταγγέλλει και καταδικάζει την απαράδεκτη και “άτεχνη” αυτή μεθόδευση, με την οποία, ως μη όφειλε, προφανώς πιστεύει η εργοδοσία ότι μπορεί να καταστρατηγήσει τις ΣΣΕ και τις εφαρμοζόμενες επί σειρά ετών πρακτικές και συνθήκες εργασίας και αμοιβής των Ελλήνων ναυτεργατών και την απορρίπτουμε στο σύνολό της.

Καλούμε δε την εργοδοσία να προβεί στην άμεση απόσυρση / αντικατάσταση των άνω Σχεδίου Σύμβασης Ναυτολόγησης και την από κοινού διατύπωση αμοιβαίως αποδεκτού σχεδίου ώστε απλά να εφαρμόζεται ο Νόμος, ότι δηλαδή στην σύμβαση ναυτικής εργασίας εφαρμόζεται αυτούσια και αποκλειστικά η ΣΣΕ, άλλως θα είναι αποκλειστικά και μόνη υπεύθυνη για ότι ήθελε ακολουθήσει στην περίπτωση της εμμονής στο σχέδιο που χρησιμοποιεί.

Γιάννης Χαλάς

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

Διαβάστε ακόμα