Προκήρυξη ΑΕΝ 2013

prokirixi_aen_2013_

Με αυξημένο αριθμό εισακτέων, εκδόθηκε η Προκήρυξη των ΑΕΝ 2013 από το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Αναλυτικότερα, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014, οι εισακτέοι σπουδαστές θα είναι 1050 (620 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).


Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρη η προκήρυξη:


Αριθμός εισακτέων στις ΑΕΝ για το 2013

1. Καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε 1050 (620 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).

2. Για τα επόμενα εκπαιδευτικά έτη ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισάγονται στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών θα ορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία θα εκδίδεται κατ’ έτος.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των ΑΕΝ καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολο­γητικών και υγειονομικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των ΑΕΝ

4. Ανεξαρτήτως των ποσοστών του συνολικού αριθμού εισακτέων των γενικών κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος με την υπογραφή σχετικής κοινής Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αποφασίζεται αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/ σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στη περίπτωση αυτή οι σπουδαστές/στριες θα επιλέγονται από υποψηφίους/ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας.

Άρθρο 2

Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:

1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλύπτει ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ως ακολούθως:

1.1.α. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β’) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).

Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β’).

1.1.β. Σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α’)

Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α’).

1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες ως ακολούθως:

1.2.α. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β)

1.2.β. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’), εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής -Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών. εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

1.2.γ. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2.1. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3, υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:

ι)Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης. ιι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου. ιιι) Τέκνα πολυτέκνων.

2.2. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3, υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

2.3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες των παραγράφων 2.1. και 2.2. κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξης τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ές.

2.4. Κατά τη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ΑΕΝ των υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους των Ειδικών Κατηγοριών των παραγράφων 2.1 και 2.2 του άρθρου 2, καλύπτεται από τους υποψήφιους της αντίστοιχης Πρώτης Γενικής Κατηγορίας.

3. ΓΕΝΙΚΑ

3.1 Οι υποψήφιοι/ες του παρόντος άρθρου με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξης τους, καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.

3.2 Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας

Άρθρο 3

Προσόντα υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.2 του παρόντος κανονισμού.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπλη­ρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες έτους 1986 και μεταγενέστερα)

4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/η σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει τιμωρηθεί ιιε στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά υποψηφίων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, και επιπλέον πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από την σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. πλην ΑΕΝ Οινουσσών, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1.1. Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα καθορισθεί από τη σχετική προκήρυξη.

Στην αίτηση του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχει δηλώσει στο μηχανο­γραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

1.2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΟ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α) και του π.δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188/τ.Α).

Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΟ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής).

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΟ είναι οριστικές και ανέκκλητες.

1.3. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

1.4. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

1.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου τους/της αστυνομικής ταυτότητας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2. Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. πλην ΑΕΝ Οινουσσών, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

2.1. Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα καθορισθεί στη σχετική προκήρυξη. Στην αίτηση του/της, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει, εφόσον επιλεγεί.

(Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει περισσότερες από μία Σχολές. Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σημειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών των ειδικοτήτων).

2.2. Τίτλο σπουδών Αντίγραφο απολυτηρίου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως δευτεροβά­θμιας εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Β.

Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος/α το ίδιο έτος με περισσότερους από έναν τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητα του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας έκδοσης του τίτλου για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία εδρεύει το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

Στη περίπτωση κατά την οποία η μέση γενική βαθμολογία δεν εκφράζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα απαιτείται αναγωγή αυτής η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από τη χώρα μας.

2.3 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

2.4 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου του/της αστυνομικής ταυτότητας.

2.5. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας . (εφόσον υπάρχει)

2.5.1. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το NAT με Ελληνική ή ξένη σημαία, πιστοποιητικό του ΥΝΑ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ’ (ΔΝΕΡ-Δ’) ( 2ας Μεραρχίας 18 – Πειραιάς) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης ή επικυρωμένο αντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.

2.5.2 Αν έχουν ναυτολογηθεί σε Πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το NAT, πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 1.500 οχ (500 κοχ). και άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών που θα καθοριστεί με την σχετική προκήρυξη εισαγωγής και να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΕΠΑΛ.

Για τους υποψήφιους της περίπτωσης 1.2.γ του άρθρου 2 του παρόντος (απόφοιτοι Ναυτικού Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου Μηχανικού) που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α 81) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ 8 του Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ Α 86) ως προς την περίοδο ναυτολόγησης, η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως της περιόδου φοίτησης.

Ο τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 20 μόρια νια κάθε μέρα ναυτολόγησης και θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270 ημερολογιακών ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και μεναλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.6 Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ’ όσον υπάρχει). Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας, υποβάλλουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο για τη γνησιότητα αυτού αντίγραφο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για το καθένα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα:

α. Του Απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις διαδικασίες της παραγράφου 2.2. του παρόντος άρθρου.

β. Του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ. Των Πιστοποιητικών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

Ι. βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστο­ποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ως προς το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή

II. βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

2.6.1. Για τους υποψηφίους/ιες που έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2500 μόρια

2.6.2. Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2200 μόρια

2.6.3. Για τους υποψηφίους/ες που έχουν ΚΑΛΗ γνώση της Αγγλικής γλώσσας o τελικός βαθμός επιλογής θα προσαυξάνεται κατά 2000 μόρια

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, (που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008) εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 2. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

2.α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

2.β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

2.γ) Σε περίπτωση που αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

2.δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αποκτούν οι:

α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23° ) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανεγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και ανεγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25° ) έτος της ηλικίας τους και

β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:

(α)Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4_του Ν 1599/86.

4. Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής Αντίσταση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4_του Ν 1599/86.

Οι υποψήφιοι/ιες της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας που τελικά εισάγονται στις ΑΕΝ υπο­χρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση τον τίτλο απόλυσης τους δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών εάν ο αντίστοιχος τίτλος δεν έχει ήδη κατατεθεί με την αίτηση υποψηφίου Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.

Οι εισαγόμενοι και εγγραφόμενοι στις ΑΕΝ μπορούν, μετά από αίτηση τους, να παραλάβουν τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, που έχουν καταθέσει, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής στη σχολή τους.

Δικαιολογητικά λοιπών υποψηφίων παραλαμβάνονται μόνο από την ΑΕΝ στην οποία υπεβλήθησαν με την αίτηση υποψηφιότητας.

Άρθρο 5

Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών

1. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό από τη σχετική προκήρυξη και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιος Πρώτης Γενικής Κατηγορίας επιθυμεί, για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ να συμμετάσχει και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, (μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω αξιολόγησης του απολυτηρίου) υποχρεούται να καταθέσει όλα τα αναφερόμενα και για τις δύο γενικές κατηγορίες δικαιολογητικά μία φορά. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.

Εξαιρούνται μόνο υποψήφιοι/ες Γενικού Λυκείου το απολυτήριο των οποίων μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και χορηγηθεί και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας η οποία θα καθορισθεί στη σχετική προκήρυξη.

1.1. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από επιτροπές παραλαβής των ΑΕΝ, που συγκροτούνται με αποφάσεις των Διοικητών και αποτελούνται υποχρεωτικά από:

• έναν Αξιωματικό Λ.Σ.

• το Διευθυντή της Σχολής ή άλλο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού

• και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού της ΑΕΝ

2. Δικαιολογητικά υποψηφίου/ιας που είναι ελλιπή δεν παραλαμβάνονται

3. Κατά την παραλαβή τους τα δικαιολογητικά θα τοποθετούνται στο σχετικό Ατομικό Φάκελο Υποψηφίου/ας, όπως το υπόδειγμα που θα καθορισθεί στη σχετική προκήρυξη, στον οποίο θα συμπληρώνονται πλήρως οι ανάλογες θυρίδες στοιχείων του εξώφυλλου και θα τίθενται οι υπογραφές των μελών της επιτροπής παραλαβής και του Διοικητή της Α.Ε.Ν

4. Στη συνέχεια, κάθε αίτηση υποψηφίου/ίας που θα υποβάλλεται, θα καταχωρείται σε προσωρινό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της ΑΕΝ το οποίο θα είναι κοινό και για τις δύο γενικές κατηγορίες με ενιαία αρίθμηση.

4.1 Για όλους τους υποψήφιους της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας η αίτηση θα υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Δύο (2) αντίγραφα θα τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψήφιου/ιας προκειμένου ολοκληρωμένος αποσταλεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ .

Από τα λοιπά δύο αντίτυπα ένα θα παραμένει στο αρχείο της ΑΕΝ και ένα (1) θα υποβληθεί στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ μαζί με το απολυτήριο νια τους υποψήφιους της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας όταν αυτό κατατεθεί ή με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής νια τους υποψήφιους της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας όταν αυτή κατατεθεί από τους υποψήφιους/ιες του άρθρου 6 του παρόντος.

4.2 Η αίτηση θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που θα καθορισθεί στη σχετική προκήρυξη. Οι αναφερόμενοι στη παρ. 3 θα υπογράφουν επίσης και ως κλιμάκιο Α σε όλα τα αντίγραφα της αίτησης.

5. Στο τέλος κάθε εβδομάδας οι Α.Ε.Ν. θα συγκεντρώνουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που θα έχουν παραλάβει και θα τους υποβάλλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’, με ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατά κατηγορία.

Δικαιολογητικά που θα συγκεντρώνονται την τελευταία εβδομάδα πριν από την λήξη της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την προκήρυξη, θα διαβιβάζονται στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’, σύμφωνα με ειδικές οδηγίες.

6. Οι Α.Ε.Ν. θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που αφορούν μόνο τους Έλληνες υποψηφίους του άρθρου 3. Η κατάθεση δικαιολογητικών λοιπών κατηγοριών εισαγομένων (άρθρο 11 παρόντος αλλοδαπών, κ.λπ.) γίνεται απ’ ευθείας στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ από τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 6

Έκδοση πινάκων καλούμενων υποψηφίων σπουδαστών/στριών ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρηση των αιτήσεων όλων των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας το ΥΝΑ/ΔΕΚΝ εκδίδει πίνακες καλούμενων σπουδαστών/τριων, σε αριθμό που προκύπτει από τα ποσοστά που αναφέρονται στη παράγραφο 1.2 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, προσαυξημένο κατά ικανό αριθμό επιπλέον υποψηφίων προς κάλυψη τυχόν κενών θέσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν από τη διαδικασία της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά, όπως προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, προκειμένου να μεταβούν στις κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) προς έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ιες της δεύτερης γενικής κατηγορίας που συμμετέχουν και στην πρώτη γενική κατηγορία, έχουν εξεταστεί από την υγειονομική επιτροπή και έχουν καταθέσει τη σχετική γνωμάτευση, δεν υποχρεούνται σε επανεξέταση

Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.2. του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Επιπλέον του ως άνω πίνακα ανακοινώνεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ΥΝΑ/ΔΕΚΝ ανά σχολή – αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και στον οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός μορίων.

3. Ο πίνακας της παραπάνω παραγράφου 1 ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση του στα καταστήματα του ΥΝΑ (Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιάς, και Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς), καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο πίνακας της παραγράφου 2 αναρτάται μόνο στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β’ /Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 7

Έλεγχος – παραλαβή Πιστοποιητικού Υγειονομικής Καταλληλότητας

Μετά την ανακοίνωση των πινάκων της παρ. 1 του άρθρου 6 οι καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιαστούν σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί, στις ΑΕΝ στις οποίες κατέθεσαν την αίτηση τους προς υποβολή του Πιστοποιητικού Υγειονομικής Καταλληλότητας

Η παραλαβή του εν λόγω Πιστοποιητικού από τις Α.Ε.Ν., πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της κανονικότητας του και εν συνεχεία συνοδευόμενο από ένα εκ των αντιγράφων της αιτήσεως (άρθρο 5, παρ 4.1.) θα αποστέλλεται στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’.

Άρθρο 8 Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών 1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενική Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ο νόμος ορίζει. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο ΥΝΑ κατά ειδικότητα.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ο νόμος ορίζει.

Υποψήφιος ο οποίος έχει καταθέσει αιτήσεις προκειμένου να συμμετέχει για την εισαγωγή του στις ΑΕΝ και με τις δύο διαδικασίες (μέσω πανελληνίων εξετάσεων και μέσω απολυτηρίου λυκείου) εφόσον επιλέγεται ως επιτυχών, σε οποιαδήποτε ειδικότητα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής του μέσω της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας (κατηγορίες υποψηφίων με αξιολόγηση του απολυτηρίου Λυκείου). Η τελική κατανομή των επιτυχόντων της ανωτέρω Γενικής κατηγορίας στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) θα πραγματοποιηθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ ΔΕΚΝ) με βάση τον τελικό βαθμό επιλογής ο οποίος εκφράζεται σε προσέγγιση

χιλιοστού και τη σειρά προτίμησης όπως αυτή έχει δηλωθεί στη σχετική αίτηση.

2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού θα γίνει με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ΔΕΚΝ).

Οι υποψήφιοι ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στην αντίστοιχη κατηγορία κατ’ απόλυτη βαθμολογική σειρά με προσέγγιση χιλιοστού, σειρά προτίμησης ειδικότητας και σειρά προτίμησης Ακαδημίας όπως αυτές έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση.

2.1. Ο τελικός βαθμός επιλογής προκύπτει από τον Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος ο οποίος εκφράζεται και καταχωρείται σε μορφή χιλιάδων προσαυξημένο κατά 2000, 2.200, 2.500 μόρια για τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (όπως αναλυτικά αναφέρεται στη παρ. 2.6. του άρθρου 4 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και από 1.200 έως 5.400 μόρια από θαλάσσια Υπηρεσία (2μηνη έως 9μηνη) που τυχόν έχει πραγματοποιηθεί (όπως αναλυτικά αναφέρεται στη παρ. 2.5. του άρθρου 4).

2.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατάταξης δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση της Σχολής ή Σχολών στην οποία διαμορφώθηκε ο τελικός βαθμός κατάταξης, θα εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις συγκεκριμένες Σχολές.

3. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.

Άρθρο 9

Διαδικασία παραλαβής – καταχώρησης, επαναληπτικών ελέγχων από ΥΝΑ/ΔΕΚΝΒ’ των δικαιολογητικών των υποψηφίων και έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

1. Με Απόφαση του Διευθυντού ΔΕΚΝ συγκροτούνται:

1.1. Διμελή κλιμάκια ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από προσωπικό του ΥΝΑ/ΔΕΚΝ, στρατιωτικό και πολιτικό, τα οποία προβαίνουν σε επαναληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τις Α.Ε.Ν. υπό την εποπτεία του Τμηματάρχη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ ο οποίος και τα θεωρεί. Μετά την θεώρηση τους τα δελτία προωθούνται στο αρμόδιο Γραφείο της ΔΕΚΝ Β’ για μηχανογραφική επεξεργασία, από ομάδα χειριστών Η/Υ.

1.2. Επιτροπή αντιπαραβολής των μηχανογραφικών καταστάσεων με τις αιτήσεις των υποψη­φίων, αποτελούμενη από δύο μέλη, εκ του προσωπικού που δεν έχει συμμετάσχει στην διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των κλιμακίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας, οι οποίοι έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.

3. Μετά την επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων με τα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τις Α.Ε.Ν., για τους/τις υποψηφίους/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας, καθώς και των πινάκων επιτυχόντων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκδίδονται τα αποτελέσματα επιλογής – κατανομής σπουδαστών/τριων, με χρήση μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη σε Η/Υ του ΥΝΑ/ΔΕΚΝ.

4. Μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής, εκτυπώνονται καταστάσεις επιτυχόντων, αλφαβητικά, οι οποίες υπογράφονται από τον Τμηματάρχη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ τον υπεύθυνο εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής και τον Διευθυντή ΔΕΚΝ και θεωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα ΥΝΑ. Καταστάσεις επιλαχόντων εκδίδονται μόνο για τους υποψήφιους της ΔΕΥΤΕΡΗΣ γενικής κατηγορίας κατά υποκατηγορία, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά

Άρθρο 10

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – παρουσίαση σπουδαστών/στριών – κάλυψη κενών θέσεων

1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση τους στα καταστήματα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και ΥΝΑ (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλη Ε1 – Ε2), και (Γρ. Λαμπράκη 150) καθώς και στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β’/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης με μέριμνα του Γραφείου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΥΝΑ εκδίδεται σχετική ανακοίνωση τύπου.

2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σ’ αυτή σπουδαστών/σπουδαστριών. Οι σπουδαστές/ σπουδάστριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην ΑΕΝ.

3. Στη περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση του χρόνου των δέκα ημερών της προηγουμένης παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους δεύτερης γενικής κατηγορίας. Η επιλογή των επιλαχόντων θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της παρούσης.

Άρθρο 11

Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών

1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 και πέρα από τον οριζόμενο κατά Σχολή αριθμό εισακτέων γράφονται στις Α.Ε.Ν. ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

1.1. Αλλοδαποί – Αλλογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλλοδαποί μη Έλληνες το γένος και την υπηκοότητα, που και οι δύο γονείς τους δεν είναι ‘Ελληνες.

1.2. Κύπριοι ομογενείς: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν Κύπριοι ομογενείς που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Κύπριος στην καταγωγή.

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση σπουδαστών

1. Για να γίνει κατ’ αρχήν δεκτή αίτηση οποιουδήποτε υποψήφιου των κατ’ εξαίρεση εισαγο­μένων του άρθρου 11 σπουδαστών, πρέπει α) να είναι ηλικίας μέχρι 27 ετών και β) να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στις ανώτερες σχολές της χώρας που το εκδίδει.

2. Ειδικά για τους Αλλογενείς – Αλλοδαπούς, η εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ν. γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία ή πρωτόκολλο μορφωτικής συνεργασίας με τη χώρα του ενδιαφερόμενου ή η υποψηφιότητα τους για επιλογή, προτείνεται επίσημα από την αντίστοιχη Διπλω­ματική Αρχή.

3. Ο αριθμός των κατά κατηγορία και εθνικότητα εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση στις Α.Ε.Ν. σπουδαστών του άρθρου 11 ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4. Η κατανομή των εισαγόμενων κατ’ εξαίρεση σπουδαστών του άρθρου 11, κατά Σχολή και Ειδικότητα, πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από σχετική Υγειονομική εξέταση τους, που γίνεται με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΕΚΝ από την ΥΕΑΝΕΘ/ΠΕΙΡΑΙΑ, εκτός των Κυπρίων για την υγειονομική εξέταση των οποίων ισχύει η ρύθμιση της παρ. 5. Όσοι υποψήφιοι των κατηγοριών αυτών κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι, κατανέμονται σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας ανάλογα με τις δυνατότητες υποδοχής εκάστης ΑΕΝ.

5. Οι Κύπριοι υποψήφιοι που επιλέγονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών Κύπρου για τις Α.Ε.Ν., υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Έλληνες υποψήφιους. Η ανωτέρω εξέταση θα λαμβάνει χώρα στα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου, που ορίζονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Η γνωμάτευση της υγειονομικής εξέτασης της παραγράφου 4.1.2. του άρθρου 4 του παρόντος συνυποβάλλεται στο ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β’ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά κάθε υποψήφιου

Άρθρο 13

Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ’ εξαίρεση εισαγομένων

1. Οι υποψήφιοι για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. πρέπει να υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με απόφαση ΥΝΑ, τα πιο κάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1.1.Αίτηση όπως τα υποδείγματα «Α1» και «Α2» που επισυνάπτονται του παρόντος κανονισμού.

1.2.Πιστοποιητικό γέννησης, με φωτογραφία του υποψήφιου, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία.

1.3.Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο). Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας Εκπαιδευτικής Αρχής της ξένης χώρας για την δυνατότητα εισαγωγής του υποψηφίου κατά περίπτωση σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο.

1.4.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της χώρας του, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

1.5.Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής του.

1.6.Πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, από τα Πανεπιστήμια Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο υποψήφιος έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή αν είναι Κύπριος Ομογενής.

1.7.Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης.

1.8.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Επιπλέον δε πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των δύο γονέων του, από το οποίο πρέπει να προκύπτει σαφώς, ότι κανένας από αυτούς δεν έχει Ελληνική καταγωγή και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα.

3. Τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι πλήρη. Επίσης όσα από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.

Άρθρο 14

Ενδιαίτηση

Όλες οι ΑΕΝ είναι εξωτερικής φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα ενδιαίτησης σε όλες τις ΑΕΝ εκτός των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

Άρθρο 15

Μεταβατική διάταξη

Ο παρών κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών – σπουδαστριών στις ΑΕΝ ισχύει για την εισαγωγή των σπουδαστών και σπουδαστριών από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας που έχουν ΑΡΙΣΤΗ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ή ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον αντιστοίχως 2.500 η 2.200 η 2.000 μόρια στον Γενικό βαθμό του Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν.

1. Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:

α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας

1.1. Πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας ή πτυχίο αγγλικής γλώσσας τμήματος μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

1.2. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της αλλοδαπής όπου η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η αγγλική.

1.3. Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ισοτίμου των ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών και συνοδεύεται επιπλέον από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1.4. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου T2/C2 επικυρωμένο για την γνησιότητα του από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1.5. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE

1.6. BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE

1.7. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

1.8. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN

1.9. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL

1.10. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON

1.11. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

1.12. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

1.13. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

1.14. Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) CEF C2

1.15. Πιστοποιητικό Test of Interactive English, C2 Level.

2. Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικης γλώσσας αποδεικνύεται από:

α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας

2.1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου 1/C1 επικυρωμένο για την γνη­σιότητα του από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσ­σών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2.2. CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE

2.3. BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE

2.4. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

2.5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

2.6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL

2.7. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON

2.8. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT – και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTER­NATIONAL (Spoken) – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη τηςπολύκαλής γνώσης)

2.9. ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, NH-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

2.10. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.

2.11. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)

2.12. OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

2.13. ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

2.14. Test of Interactive English, C1 + Level.

2.15. Test of Interactive English, C1 Level.

3. Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:

α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας

3.1. Απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αγγλόφωνου σχολείου δευτεροβάθμιας ή μεταδευ-τεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης και συνοδεύεται επιπλέον από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον O.E.Ε.Κ. ή την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3.2. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 επικυρωμένο για την γνη­σιότητα του από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσ­σών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. .

3.3. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE

3.4. MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN

3.5. LONDON TEST OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL

3.6. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA

3.7.INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council- IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5

3.8. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

3.9. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74 του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE

3.10. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II touTRINITY COLLEGE LONDON

3.11. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

3.12. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

3.13. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

3.14. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

3.15. Test of Interactive English, B2 + Level.

3.16 Test of Interactive English, B2 Level

3.17 Michigan State University -Certificate of English Language Competency (MSU -CELC): CEF B2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Της αλλοδαπής: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλούν φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.

(β)Της ημεδαπής

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).

Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β’/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωση τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Ο., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωση τους από δικηγόρο.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ-ΑΛΛΟΓΕΝΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “ΑΙ ”

ΠΡΟΣ : ΥΝΑ/ΔΕΚΝ-Β

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ . . . . . . . . . . ..

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . ..

ΟΝΟΜΑ . . . . . . . . . . ..

Παρακαλώ να με δεχθείτε για φοίτηση σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..(1)

σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν.

Επισυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογητικά.

α) Πιστοποιητικό γέννησης (2)

β) Τίτλο απόλυσης με βεβαίωση (2)

γ) Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου (2)

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση

ε) Πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (3)

στ) Πιστοποιητικό υπηκοότητας και καταγωγής (2)

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν είμαι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

η) Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης

θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι αποδέχομαι κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου να εξεταστώ στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας να. απομακρυνθώ από την ΛΕΝ μέχρι να επανεξεταστώ επιτυχώς

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ . . . . . . . . . . ..

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ . . . . . . . . . . ..

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ . . . . . . . . . . ..

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ . . . . . . . . . . ..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

ΠΕΡΙΟΧΗ . . . . . . . . . . ..

ΟΔΟΣ . . . . . . . . . . .. Αριθ. ………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . . . . . . . . . . ..

………………………………….. 20…..

(Τόπος) (Χρον/για)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Πλοιάρχων ή Μηχανικών

(2) Σε επίσημη μετάφραση

(3) Δεν απαιτείται εάν έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο

Ο ΑΙΤΩΝ

. . . . . . . . . . ..

(υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ” Α2′”

ΠΡΟΣ : ΥΝΑ/ΔΕΚΝ-Β

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ . . . . . . . . . . ..

ΕΠΩΝΥΜΟ . . . . . . . . . . ..

ΟΝΟΜΑ . . . . . . . . . . ..

Παρακαλώ να με δεχθείτε για φοίτηση σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..(1)

σύμφωνα με τις διατάξεις που την διέπουν.

Επισυνάπτω τα πιο κάτω δικαιολογητικά.

α) Πιστοποιητικό γέννησης

β) Τίτλο απόλυσης με βεβαίωση

γ) Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση

ε) Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι αποδέχομαι κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου να εξεταστώ στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας να απομακρυνθώ από την ΛΕΝ μέχρι να επανεξεταστώ επιτυχώς

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ . . . . . . . . . . ..

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ . . . . . . . . . . ..

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ . . . . . . . . . . ..

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ . . . . . . . . . . ..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

ΠΕΡΙΟΧΗ . . . . . . . . . . ..

ΟΔΟΣ . . . . . . . . . . .. Αριθ. ………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . . . . . . . . . . ..

………………………………….. 20…..

(Τόπος) (Χρον/για)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ξένες Αρχές είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

(1) Πλοιάρχων ή Μηχανικών

Ο ΑΙΤΩΝ

a. . . . . . . . . . ..

(υπογραφή)

Διαβάστε ακόμα