Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση Υποψηφίων Πλοηγών

Καλούνται οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για πλήρωση των θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών της Πλοηγικής Υπηρεσίας, που έχουν προκηρυχθεί με την αριθμ. 2901.1/34736/2018/10-5-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678), όπως παρουσιασθούν, το αργότερο έως 22/6/2018 και έως 09.00΄, για υγειονομική εξέταση στην Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε), που εδρεύει στην Ακτή Μουτσοπούλου 66 στον Πειραιά και συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Οι προς εξέταση υποψήφιοι οφείλουν, άμεσα να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Α.Ν.Υ.Ε. (τηλέφωνο 210 4583705 και 210 4583575), προκειμένου να προσδιορισθεί η ακριβής ημερομηνία εξέτασής τους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
α) Δελτίο ταυτότητας
β) Ναυτικό φυλλάδιο
γ) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα με σχετική ιατρική γνωμάτευση
δ) Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν)

΄Οσοι δεν παρουσιαστούν μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
Οι γνωματεύσεις της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής δεν υπόκεινται σε ένσταση.

Διαβάστε ακόμα