Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΑΕΝ Κύμης

aen-kymhs

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΚΥΜΗΣ Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2014 – 2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 241347/10-2014 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ένας (01) Επιστημονικός Συνεργάτης Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Εργαστηριακός Συνεργάτης Ναυτικών Μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα:

ΝΑΥΤΙΛΙΑ II B΄ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ε΄ – ΟΕΠ Ε΄ (για το χειμερινό εξάμηνο) και – ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΙΙΙ Γ΄

– Ν. ΤΕΧΝΗ ΣΤ΄ – ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟ ΣΤ΄ – Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤ΄ (για το εαρινό εξάμηνο).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα :

1. Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :

α) Ναυτικών Μαθημάτων :

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

– Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.2

2. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΑΕΝ Κύμης

Διαβάστε ακόμα