Σε πλειστηριασμό το δεξαμενόπλοιο «TZET XV»

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Δ/Ξ “TZET XV”, σημαίας Ελληνικής που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΜΟΛΟΣ ΔΕΗ., με αριθμό διακήρυξης 13/2018.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/5/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6. της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διαβάστε ακόμα