Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Έχοντας υπόψη :
1. (α) τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την αριθμ.2231.2-
6/39074/2017/30-05-2017 (ΦΕΚ 1917 Β΄ /01-06-2017) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας,Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
(β) την αριθμ. πρωτ.:2232.1/40898/2017/06-06-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ-Β΄ «Καθορισμός του
αριθμού των σπουδαστών/τριων που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και προθεσμίες υποβολής
δικαιολογητικών»,
(γ) την αριθμ. πρωτ. 2232.1/40901/17/06-06-2017«Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018»,
(δ) την αριθμ. πρωτ. 2232.1/40899/17/06-06-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β΄ «Ορισμός προσωπικού
ΑΕΝ για την παραλαβή και διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών/τριων ΑΕΝ και
συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των δικαιολογητικών τους, για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018»,
(ε) την αριθμ. πρωτ. 2232.1/51360/17/11-07-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ-Β΄ Τροποποίηση της
Απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/τριων που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-
18 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών» και
2. Την ανάγκη κάλυψης της αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω σεισμικής δραστηριότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και
παράτασης πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων προερχόμενων από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λέσβου και Χίου, για την υποβολή δικαιολογητικών προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την τροποποίηση του προοιμίου της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου ΣΤ της ανωτέρω 1(γ) σχετικής και ορίζουμε
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών από υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας την
13.07.2017 ημέρα Πέμπτη.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2232.1/40901/17/06-06-2017«Προκήρυξη για την
εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018».

Τροποποίηση Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Διαβάστε ακόμα