Τροποποίηση Απόφασης Καθορισμού αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ

Τροποποίηση Απόφασης περί «Καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ.103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/τ.Α’).
2. Το Π.Δ.70/2015«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,……… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/τ.Α’). 3. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’/05-11-2016).
4. Την υπ’ αριθμ.:01/11.05.2017 γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.
5. Την Κοινή Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων – Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ.2231.2-6/39074/2017/ 30-05-2017 (ΦΕΚ 1917 Β΄ /01-06-2017).
6. Η Αριθ. Πρωτ.:2232.1/40898/2017/06-06-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ.
7. Το Αριθ. Πρωτ.:Φ.251/105179/Α5/22-06-2017 Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γ.Δ.Σ.Σ.Π. &Η.Δ./Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήμα Α΄.
8. Την ανάγκη κάλυψης της αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω σεισμικής δραστηριότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και παράτασης πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων προερχόμενων από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου, για την υποβολή δικαιολογητικών προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Αποφασίζουμε
1. Την τροποποίηση της παραγράφου 2. της ανωτέρω 6. σχετικής και ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Πρώτης Γενικής Κατηγορίας την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω 6. σχετική. 3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.

Διαβάστε ακόμα