Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ιτέας, Χαλκίδας, Καβάλας και Ρόδου

Ανακοίνωση πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. θ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας, στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας και στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου.

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Πειραιά
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Ιτέας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Χαλκίδας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Καβάλας
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης Πλοηγηκού σταθού Ρόδου

Διαβάστε ακόμα