Ζητείται πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων /Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής& Ναυτιλιακών Επενδύσεων/Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας/Τμήμα Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών πλοηγήσεων των Πλοηγικών Σταθμών.

Η θέση οι οποία προκηρύχτηκε για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου είναι: μία (01) θέση Πλοηγού και τα προσόντα που πρέπει ο δικαιούχος να κατέχει είναι:

α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., [παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄43)].

β) Να μην έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την 31-12-2021.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου (Ισόγειο) στο γραφείο Ναυτολογίας εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 09:00 έως 14:00) και μέχρι την Δευτέρα 21-03- 2022 και η πρόσληψη θα γίνει με μοριοδότηση όπως αναγράφεται στην κάτωθι αναγραφόμενη ΑΔΑ της προκήρυξης.

Επιτρέπεται η κατάθεση δικαιολογητικών από συνταξιούχους ναυτικούς κατόχους απαιτούμενου διπλώματος και η πρόσληψη αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί κατά κλάδο υποψήφιοι (εν ενεργεία ναυτικοί).

Η αποζημίωση του προσληφθέντος έκτακτου ναυτικού προσωπικού βαρύνει τον Λογαριασμό Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και καθορίζεται κατά πλοηγούμενο πλοίο χωρίς να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (3/4) της αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού.

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Διαύγεια (http:diavgia.gov.gr) με ΑΔΑ :ΩΧΣΙ4653ΠΩ-ΥΩ8, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Διαβάστε ακόμα