Εκσυγχρονίζεται ο ΚΕΠ με χρήματα του ΕΣΠΑ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από την έναρξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή, για την εξεύρεση και εξασφάλιση ενωσιακών πόρων, που θα επιτρέψουν την ουσιαστική μετάλλαξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και την απλούστευση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ακολουθούμενων διαδικασιών του, με αντικειμενικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους ναυτικούς, τις ναυτιλιακές εταιρείες και εν γένει την ναυτιλιακή κοινότητα, που όπως είναι γνωστό, επεκτείνεται πέραν των συνόρων της χώρας μας.

Από το Φεβρουάριο του 2017, με πρωτοβουλία του κ. Κουρουμπλή,ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες του Υπουργείου για την ψηφιακή οργάνωσή του με προτάσεις έργων ΤΠΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για έργα ΤΠΕ και αποτελούν υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, προϋπολογισμού 8.000.000,00 €. Ως έργα ΤΠΕ, είχαν εξειδικευτεί κατά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ετοιμότητα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, να ανταποκριθεί και να καταθέσει, πρώτη από όλα τα Υπουργεία, αίτηση χρηματοδότησης στην πράξη “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ, την άνοιξη του 2017, προκειμένου η αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου να υποστηριχθεί ψηφιακά.

Ειδικά για τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, έχει υποβληθεί πρόταση έργου ΤΠΕ με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιθεώρησης Πλοίων”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €,το οποίοπεριλαμβάνει επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες διενέργειας των επιθεωρήσεων, η έγκαιρη ενημέρωση των ελεγκτικών αρχών και των εμπλεκομένων και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με το έργο αυτό, θα ενισχυθεί ο μηχανισμός του ΚΕΠ, καθώς η πρόσβαση στα απαραίτητα Μητρώα πλοίων και εταιρειών μέσω έξυπνων συσκευών, θα μειώσει το χρόνο διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνολογίες για την υποστήριξη ψηφιακών πιστοποιητικών επιθεώρησης και επαλήθευσης της γνησιότητάς τους, ώστε να καταργηθεί η έντυπη μορφή αυτών.

Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στην πλήρη διαχείριση των επιθεωρητών του Φορέα, είτε αυτό αφορά την εκπαίδευσή τους, είτε την αξιολόγησή τους, είτε την εμπειρία τους και τη διαθεσιμότητά τους, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο μητρώο επιθεωρητών.

Σημαντική επίσης επιτυχία του ΥΝΑΝΠ, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών με ενωσιακούς πόρουςκαι ειδικότερα για τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, αποτελεί η Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και προϋπολογισμού 400.000,00 €, που πραγματοποιήθηκε μέσα στον Αύγουστο του 2017.

Η παραπάνω πράξη, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017, έχει ως φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη και αποτύπωση των διαδικασιών, με τρόπο που να καθίστανται απόλυτα προετοιμασμένες για πιστοποίηση/προτυποποίηση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα συνήθη διεθνή πρότυπα, διαμορφώνοντας το όλο σχήμα λειτουργικότερο, αποδοτικότερο, φιλικότερο και παρέχοντας διαφάνεια στις συναλλαγές των ναυτικών, των πολιτών και των επιχειρήσεων του χώρου, με αυτό. Στις όποιες νέες προκύπτουσες διαδικασίες, γίνεται σαφές ότι θα συμπεριληφθούν και αυτές που θα ταυτίζονται με τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης και κάθε Υπηρεσίας, με σκοπό την προσαρμογή σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία πρόκειται να υιοθετηθούν από το Υπουργείο στο προσεχές διάστημα και που τελική επιδίωξη έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως έχουν εξειδικευτεί τόσο στο ΕΠΑνΕΚ όσο και στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα.

Πιο αναλυτικά, η πράξη θα έχει ως παραδοτέο στο ΥΝΑΝΠ:

α. Ολοκληρωμένη πρόταση για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, απαραίτητες για τη Λειτουργική και Θεσμική Αναβάθμιση του Υπουργείου, καθώς και την προετοιμασία για χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

β. Ολοκληρωμένη πρόταση αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών, που θα πρέπει να επέλθουν στο πλαίσιο ορθής λειτουργίας, με βάση τις αρμοδιότητες της κάθε Υπηρεσίας και Διεύθυνσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας, σε συνδυασμό με την οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών, με τρόπο τέτοιο ώστε όλο το πλέγμα διαδικασιών του Υπουργείου να εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα Διοίκησης, αλλά και με τις επικείμενες εφαρμογές ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Δεδομένων των παραπάνω εξελίξεων, σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία πλήρους εκσυγχρονισμού του ΥΝΑΝΠ, με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Διαβάστε ακόμα