Προσλήψεις πλοηγών στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:
– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 08/06/2017 μέχρι και 22/06/2017, είτε αυτοπροσώπως(ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Αυγούστου.

Για κάθε λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ: Ω38Μ4653ΠΩ-Λ70) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις-προσλήψεις), όπου βρίσκεται αναρτημένο πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 213 137 1185.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προκήρυξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΥΝΑΝΠ να ενισχυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η Πλοηγική Υπηρεσία και κυρίως ο Πλοηγικός Σταθμός του Πειραιά, το λιμάνι του οποίου γνωρίζει πλέον πολύ μεγάλη κίνηση.

Διαβάστε ακόμα