Μερικοί βασικοί ορισμοί που θα πρέπει να γνωρίζουμε

Πολλές φορές βλέπουμε ορισμούς τους οποίος δεν γνωρίζουμε τι είναι, και είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και γενικότερα την δουλειά μας.

Οι ορισμοί αφορούν όλα τα πλοία αλλά ιδιαίτερα τα δεξαμενόπλοια.

Auto-Ignition (αυτανάφλεξη): Η ανάφλεξη ενός εύφλεκτου υλικού όταν θερμανθεί τόσο ώστε να μπορεί να είναι αυτοσυντηρούμενη φλόγα. Χωρίς δηλαδή την επίδραση φλόγας ή σπινθήρα.

Cathodic protection (Καθοδική προστασία): Είναι η πρόληψη της διάβρωσης με την εφαρμογή ηλεκτροχημικών μεθόδων. Αυτό το πετυχαίνουμε με την χρήση ανοδίων τα οποία μπορούμε να βρούμε τόσο εξωτερικά (προπέλα, κύτος κ.τ.λ.) όσο και εσωτερικά (δεξαμενές έρματος) από το πλοίο.

Clingage (προσκόλληση): Στην ουσία μιλάμε για κατάλοιπα από πετρελαιοειδές, τα οποία μετά την αφαίρεση του κύριου όγκου του, παραμένει στα τοιχώματα ενός σωλήνα ή στην επιφάνεια του εσωτερικού των δεξαμενών φορτίου.

Closed operation or method (Κλειστ’η εργασία): Οι εργασίες ερματισμού, φόρτωσης και εκφόρτωσης οι οποίες εκτελούνται χωρίς να υπάρχουν ανοίγματα ή παραφωτίδες. Στις δεξαμενές φορτίου συγκεκριμένα, το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας το αδρανές αέριο ενώ οι μετρήσεις γίνονται με ειδική ταινία η οποία συνδέεται σε υποδοχή από την οποία θεωρητικά δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και δεν μένει κάποιο άνοιγμα.

Cold work (ψυχρή εργασία): Η χρήση του ορισμού δεν είναι αυτός που καταλαβαίνουμε από τις δύο λέξεις. Στην ουσία είναι η εργασίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν πηγές ανάφλεξης. Τέτοια εργασία μπορεί να είναι το άνοιγμα μηχανήματος πλοίο για καθάρισμα.

Enclosed Space (κλειστός χώρος): Είναι ο χώρος ο οποίος δεν έχει κάποιο εξαερισμό ή κάποιο μηχανικό εξαερισμό (μόνιμο). Οι χώροι αυτοί είναι επικίνδυνοι και θα πρέπει να ακολουθείται κάποια διαδικασία πριν εισέλθουμε μέσα. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι οι δεξαμενές έρματος, οι δεξαμενές φορτίου, οι δεξαμενές καυσίμου , οι κενοί χώροι (void space), οι θάλαμοι των στροφάλων στη μηχανή και αλλά πολλά. Τα αντλιοστάσια (Pump room) θεωρούνται κλειστοί χώροι αλλά λόγω του μόνιμου συστήματος εξαερισμού που διαθέτουν, υπάγονται σε διαφορετική κατηγορία.

Entry permit (άδεια εισόδου): Είναι έγγραφο που εκδίδεται από κάποιον υπεύθυνο αξιωματικό και επιτρέπει την είσοδο σε κάποιο χώρο (συνήθως κλειστό) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Flame screen (Δικτυωτή σήτα): Στην ουσία είναι μεταλλική σήτα η οποία εμποδίζει να εισέλθει φλόγα ή σπινθήρες από τα εξαεριστικά μέσα στις δεξαμενές. Μεταξύ άλλων, τις συναντάμε στο mastriser, στα pv valves κ.τ.λ.

Flash point (σημείο ανάφλεξης): Η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό αναδύει τόση ποσότητα αερίου ώστε να έχουμε εύφλεκτο μίγμα.

Gas free (χωρίς αέρια): όταν μία δεξαμενή είναι απαλλαγμένοι από τοξικά αέρια στο βαθμό που απαιτείται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Στο gas free απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να πετύχουμε τον σκοπό μας και ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου μπορεί να πάρει από λίγε μέχρι και πολλές ημέρες.

Hot work (θερμογόνα εργασία): Είναι κάθε εργασία οι οποία μπορεί να έχει κάποια πηγή ανάφλεξης ή θερμοκρασίες που είναι τόσο υψηλές ώστε να προκαλέσουν πηγές ανάφλεξης. Οι πιο δημοφιλής θερμογόνος εργασία είναι η εργασία συγκόλλησης, η οποία απαγορεύεται στα δεξαμενόπλοια και μόνο κατόπιν ειδικής άδεις και μέτρων ασφαλείας πραγματοποιείται. Στην ουσία επιτρέπεται μόνο στο μηχανοστάσιο και συγκεκριμένα στο εργαστήριο που δουλεύουν οι μηχανικοί.

Hot work permit (Άδεια θερμογόνας εργασίας): Είναι η άδεια που εκδίδεται από υπεύθυνο άτομο για την εκτέλεση κάποιας θερμογόνας εργασίας. Πλέον χρειάζεται και η άδεια της εταιρείας για τέτοιου είδους εργασία στα δεξαμενόπλοια.

Inert gas (Αδρανές αέριο): Αέριο το οποίο δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο σε ποσότητα τέτοια ώστε να δημιουργηθεί η καύση. Χρησιμοποιείται ευρέως σε δεξαμενές επικινδύνων φορτίων, με σκοπό η ατμόσφαιρα τους να έχει 8% ή λιγότερο περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ενώ κάποια λιμάνια θέλουν την περιεκτικότητα 5% ή λιγότερο.

Inerting (Αδρανοποίηση): Η εισαγωγή αδρανούς αερίου σε μια δεξαμενή με σκοπό την μείωση της περιεκτικότητας του οξυγόνου σε 8% (ή λιγότερο) ή 5% (ή λιγότερο). Υπάρχουν πλοία τα οποία έχουν μόνιμο σύστημα αδρανοποίησης των δεξαμενών έρματος, με σκοπό να επιτύχουν την μείωση του οξυγόνου και άρα τις οξείδωσης των δεξαμενών.

Loading /discharge rate (ρυθμός φόρτωσης / εκφόρτωσης: Είναι η ογκομετρική καταμέτρηση του υγρού που φορτώθηκε/εκφορτώθηκε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συνήθως εκφράζεται σε κυβικά/ώρα (m3/h) ή βαρέλια/ώρα (bbls/h).

Material safety data sheet – MSDS (Φύλλο εγγραφής ασφαλείας των στοιχείων των υλικών): Είναι έγγραφο που προσδιορίζει το είδος και τα συστατικά μία ουσίας ενώ περιέχει πληροφορίες για την ασφαλή διαχείριση της. Ακόμα μας παρέχει πληροφορίες για τις ιδιότητες του φορτίου και οδηγίες για την διαδικασία που θα πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, κατάποσης και εισπνοής.

Pour point (Σημείο ροής): Η χαμηλότερη θεοκρασία που ένα υγρό παραμένει ρευστό. Πολύ σημαντικό γι’ αυτούς που δουλεύουν στα δεξαμενόπλοια και κυρίως όταν φορτώνουν κάποια ιδιαίτερα φορτία (συνήθως fuel) και τα οποία για την εκφόρτωση τους θα πρέπει να έχουν θερμανθεί για να βρίσκονται αρκετά επάνω από το pour point.

Topping-off (Συμπλήρωση δεξαμενής με φορτίο): Η εργασία αποπεράτωσης της φόρτωσης μιας δεξαμενής μέχρι το επιθυμητό σημείο.

Topping-up (Συμπλήρωσης δεξαμενής με αέριο): Η εισαγωγή αδρανούς αερίου μέσα σε μία δεξαμενή που ήδη βρίσκεται σε αδρανή κατάσταση, με σκοπό την αύξηση της πίεσης μέσα σε αυτή για την αποφυγή κενού και άρα εισροής ατμοσφαιρικού αέρα.

Ullage (Κενό δεξαμενής): Ονομάζεται ο χώρος πάνω από το υγρό μέσα σε μία δεξαμενή. Συνήθως μετριέται ως η απόσταση μεταξύ του σημείου βαθμονόμησης (συνήθως το ullage point όπου γίνονται οι μετρήσεις) και την επιφάνεια του υγρού. Στην ουσία, την ποσότητα του φορτίου στις δεξαμενές των δεξαμενοπλοίων, την μετράμε με το ullage, από το οποίο στη συνέχεια παίρνουμε τον όγκο του φορτίου μέσα από πίνακες που παρέχονται για τον λόγο αυτό.

Για παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε για το παραπάνω θέμα ή για προτάσεις, περιμένουμε τα σχόλια σας στο [email protected] ή στα σχόλια του άρθρου.

Διαβάστε ακόμα