ΑΝΕΚ: Μείωση ζημιών και κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο του 2013

Μείωση ζημιών και κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του 2013, εμφανίζοντας ωστόσο βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας και η ελληνική οικονομία γενικότερα, και με κύριο γνώμονα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως περικοπή δρομολογίων, μείωση καταναλώσεων, αποδρομολόγηση πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ., επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Στο α’ εξάμηνο του 2013 τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκαν σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.

Κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 73,7 εκατ. έναντι ευρώ 83,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη διακοπή δραστηριοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2012) στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του ανατολικού Αιγαίου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 64,3 εκατ. έναντι ευρώ 69,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

Μικτά αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, το κόστος πωληθέντων του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ευρώ 72,3 εκατ. από ευρώ 85,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 63,8 εκατ. από ευρώ 72,2 εκατ. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 1,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,1 εκατ. Αντίστοιχα, τα μικτά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 0,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

EBITDA

Επιπροσθέτως, σημαντική βελτίωση κατά 43,3% παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τα οποία ανήλθαν για το α’ εξάμηνο του 2013 σε ζημιές ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ευρώ 9,8 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής δια-μορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 5,0 εκατ., έναντι ευρώ 8,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ εξάμηνο του 2013 βελτιώθηκαν κατά 21,2% καταγράφοντας ζημιές ευρώ 19,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 24,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 18,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 22,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2013 αντανακλά τον περιορισμό του λειτουργικού κό-στους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αξιοποί-ησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται, στο τέλος του α’ εξαμήνου, ναυλώθηκαν δύο πλοία της ΑΝΕΚ σε εταιρείες του εξωτερικού, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα και τις χρηματοροές του β’ εξαμήνου του 2013.

Η μεταφορική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των τιμών των καυσίμων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταδιακή ανάκαμψη. Ωστόσο, τα σωρευμένα προβλήματα του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας και η συνέχιση της ύφεσης, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό και απαιτούν περαιτέρω προσπάθειες σε στρατηγικό επίπεδο.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα