ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόταση για ΑΜΚ έως »50,5 εκατ.» στην Minoan

Με την από 29 Μαΐου 2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μinoan συγκάλεσε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 21η Ιουνίου 2013.

Πέραν των συνήθων θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει ως θέμα μεταξύ άλλων, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, μέχρι του ποσού των 50.534.775,00 ευρώ και την συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της.

Κατά τη σχετική απόφαση και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα προταθεί η έκδοση έως και 22.459.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία (2,25 ευρώ) στους μετόχους της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και οι υψηλές τιμές καύσιμων είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας κατά τα τελευταία έτη, ώστε παρίσταται αναγκαία η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας με στόχο την θωράκιση της.

Η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου Grimaldi, ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού οργανισμού με πολυεθνική οργάνωση, που επενδύει στην αναβάθμιση και επέκταση του στόλου του και των λιμενικών τερματικών σταθμών που διαχειρίζεται.

Ο Όμιλος Grimaldi διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάθρωση και προτίθεται να μετάσχει στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει σήμερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

yahoo.com