57η Σύνοδος Υπο-Επιτροπής για το Σχεδιασμό και Εξοπλισμό των Πλοίων (DE 57)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 57η Συνόδου της Υποεπιτροπής για το Σχεδιασμό και εξοπλισμό των πλοίων (DE57), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κατά το διάστημα 18-22 Μαρτίου.

Στη Σύνοδο εξετάσθηκαν θέματα τεχνικού αντικείμενου που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στα σωστικά μέσα των πλοίων και τον εξοπλισμό τους, θέματα που σχετίζονται με τα πλοία υποστήριξης της υπεράκτιας βιομηχανίας αναζήτησης υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, στις επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον από τον υποθαλάσσιο θόρυβο καθώς και η υιοθέτηση ενός υποχρεωτικού κώδικα (PolarCode) που θα καθορίζει διαδικασίες και υποχρεώσεις για τα πλοία που πλέουν σε ύδατα Πολικών Περιοχών προς διασφάλιση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά στα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της εξέτασης εγκυκλίου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας που αφορά σε διατάξεις της ΔΣ SOLASσχετικά με την πρόσβαση σε χώρους του πλοίου προς επιθεώρηση, η Ελληνική πρόταση (έγγραφο εργασίας DE57/3/9) για αποτροπή περαιτέρω μείωσης των υφιστάμενων ελαχίστων διαστάσεων ανθρωποθυρίδων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιθεωρητών και ιδιαιτέρως στην περίπτωση απομάκρυνσης τραυματία από τους χώρους αυτούς έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τα κράτη μέλη του οργανισμού με αποτέλεσμα την υιοθέτησή της.

Θετική ανταπόκριση είχε, επίσης, μεγάλο μέρος των προτάσεων της χώρας μας (έγγραφο εργασίας DE57/3/10) επί του περιεχομένου σχεδίου εγκυκλίου για τις ενοποιημένες ερμηνείες περί του προτύπου επίδοσης των προστατευτικών επιστρώσεων για δεξαμενές θαλασσίου έρματος (PSPC), που θα συζητηθούν στο πλαίσιο των διεργασιών της επόμενης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας.

Τέλος, σε ότι αφορά στο θέμα των εναλλακτικών -από εκείνων που προβλέπονται στην ΔΣ SOLAS- μεθόδων των δοκιμών δεξαμενών των υπό κατασκευή πλοίων (TankTestings), η πρόταση της ελληνικής αντιπροσωπείας για πληρέστερη και πιο τεκμηριωμένη εξέταση του θέματος, προτού σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες υιοθετηθούν από τον ΙΜΟ και προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου ασφαλείας των πλοίων που προβλέπει σήμερα η Διεθνής Σύμβαση, έτυχε της υποστήριξης των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της Ε.Επιτροπής καθώς και άλλων αντιπροσωπειών τρίτων χωρών του Οργανισμού, με αποτέλεσμα την αναβολή της συζήτησης της πρότασης σχεδίου των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών που έχει εισηγηθεί η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων (IACS).

Διαβάστε ακόμα