Αποστολή Ανακοίνωσης Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΚΕΣΕΝ/Π)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, ωρομίσθιο καθηγητή της παρακάτω ειδικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81 και 137 του ν.4504/2017,ως ισχύουν, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 2904.4/41729/2019/05-06-2019 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ