Attica Group: Στα 10,1 εκατ.ευρώ τα κέρδη προ φόρων

Στα 10,16 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA της Attica Group το 2012, έναντι ζημιών 8,85 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, τα ετήσια αποτελέσματα του 2012 παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις ύψους 256,00 εκατ. ευρώ έναντι 246,79 εκατ. ευρώ το 2011 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 10,16 εκατ. ευρώ (Ζημίες 8,85 εκατ. ευρώ).

Όπως επισημαίνεται, στην σημαντική των λειτουργικών κερδών (EBITDA) συνέβαλαν τα νέα πλοία, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και η επιτυχή προσπάθεια μείωσης των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους 53,27 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν απομειώσεις της αξίας των πλοίων 20,36 εκατ. ευρώ, και έκτακτη λογιστική ζημία 6,40 εκατ. ευρώ, από τη συμφωνία για την πώληση του Superfast VI.

Οι αντίστοιχες Ζημίες το 2011 ανήλθαν σε 86,50 εκατ. ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται απομειώσεις ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων ύψους 41,83 εκατ. ευρώ και έκτακτα κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ από την πώληση του Superferry II.

Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου.

Το έτος 2012, το διεθνές κόστος καυσίμου ανά μετρικό τόνο εκπεφρασμένο σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 16% σε σύγκριση με το 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων.

Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2012 ως και αυτά του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Δεκεμβρίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 350,37 εκατ. (Ευρώ 406,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 706,73 εκατ. (Ευρώ 712,93 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011).

Στα αποτελέσματα του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 14,56 εκατ. έναντι Ευρώ 11,46 εκατ. το προηγούμενο έτος και αποσβέσεις Ευρώ 27,18 εκατ. έναντι Ευρώ 27,34 εκατ. το 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στη λήξη του έτους 2012 ανήλθαν σε Ευρώ 16,0 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και με την προσθήκη του νεότευκτου Blue Star Patmos από τον Ιούλιο 2012, με οκτώ πλοία Blue Star.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 27% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 11% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 21% λιγότερα δρομολόγια από το 2011.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία στην γραμμή της Ancona, με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 8% λιγότερα δρομολόγια από το 2011, διατήρησαν ηγετική θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά τρεις μονάδες σε 33% στους επιβάτες, κατά τέσσερις μονάδες σε 36% στα φορτηγά οχήματα και κατά μία μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα με μερίδιο 29%.

Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 476.150 επιβάτες (μείωση 17%), 114.888 φορτηγά οχήματα (αύξηση 1%) και 99.923 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 23%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο το έτος 2012 και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες από τις αρχές Ιουνίου 2012 και στη νέα γραμμή του Ομίλου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη από τα μέσα Ιουλίου 2012, εκτελώντας 3% περισσότερα δρομολόγια από το 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 3.072.000 επιβάτες, (αύξηση 3%), 139.000 φορτηγά οχήματα (αύξηση 7%) και 385.000 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (αύξηση 4%).

Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου επετεύχθη σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, που προκάλεσε μείωση της κίνησης σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιούνται πλοία του Ομίλου και υψηλότερου κόστους καυσίμων.

Με αυτά τα δεδομένα και με γνώμονα την προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση, η διοίκηση του Ομίλου εφήρμοσε ένα ανανεωμένο πλάνο δρομολόγησης του στόλου όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων και το χρόνο ταξιδιού, ενώ παράλληλα επέτυχε μείωση των διοικητικών εξόδων και εξόδων λειτουργίας των πλοίων.

Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

Στις 8 Μαρτίου, 2013, η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατ. καταβλητέου τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου.

Το Superfast VI θα αντικατασταθεί στη γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ancona από άλλο πλοίο του Ομίλου. Από την συναλλαγή αυτή η εκτιμώμενη ζημία για την Attica Group θα ανέλθει σε Ευρώ 6,3 εκατ. περίπου και περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του 2012. Μετά την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού, της προμήθειας πώλησης του πλοίου και λοιπών εξόδων συναλλαγής, το εναπομείναν ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Ευρώ 21 εκατ. περίπου.

zougla.gr

Διαβάστε ακόμα