ΟΛΠ: Η αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

Την εγγραφή ως προσθέτων θεμάτων στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 28/6, της τροποποίησης των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού και της αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. ενέκρινε μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης τουΟΛΠΑ.Ε. για την περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 – 31/12/2012).

3.Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012.

4.Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2013.

6.Έγκριση της εκλογής μέλους του ΔΣ (εκπροσώπου των υπαλλήλων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού.

7.Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε.

8.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9.Διάφορες Ανακοινώσεις.

capital.gr

Διαβάστε ακόμα