Δώρο Χριστουγέννων για τους ναυτικούς – Δείτε ποίοι το δικαιούνται και πόσο είναι

Δώρο Χριστουγέννων θα δικαιούνται οι άνεργοι ναυτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δείτε πάρα κάτω τις προϋποθέσεις, τα χρήματα που δικαιούνται και τις ημερομηνίες.

Αναλυτικότερα:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400,00 €

β. Στους άγαμους ή αγαμες: 350,00 €

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ορίζεται εντός προθεσμίας από 30/11/2020 έως και 22/12/2020. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά αυτοπροσώπως

 

β) Στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές.

Ποίοι το Δικαιούνται

α) Να έχει πάνω από πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία δώδεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2020 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (δηλαδή από 25/12/2017 έως 25/11/2020) ή να έχει εικοσιτετράμηνη τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2020 πενταετία αναδρομικά μετρούμενη από 25/11/2020 (δηλαδή από 25/11/2015 έως 25/11/2020

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2020 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες, Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2018 έως 25/11/2020.

Ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες μετά τις 25/11/2020 δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να φέρουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

– Ναυτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνιο νόσημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (05) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος του ναυτικού ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του να ναυτολογηθεί αρμόδιοι είναι:

α) Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.

β) Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι είναι, και τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) όπως Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ), Κέντρα Υγείας κ.τ.λ) πλησιέστερα στην κατοικία τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

-Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2020 και έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

– Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), για ένα τετράμηνο (4 μηνο) τουλάχιστον μετά την 1η /01/2020 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Γενικές προϋποθέσεις

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση.

2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

 

Δείτε την εγκύκλιο του Οίκου Ναύτου

Διαβάστε ακόμα