Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Inventory of Hazardous Materials (IHM)

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα πλοία πάνω από 500 GT υπό Ευρωπαϊκή σημαία καθώς και πλοία υπό σημαία τρίτων χωρών, κατά την παραμονή τους σε ευρωπαικούς λιμένες και αγκυροβόλια, θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένο Κατάλογο Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)], επαληθευμένο από κατάλληλα Αναγνωρισμένο Οργανισμό.

Ο Κατάλογος Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)] συστάθηκε για πρώτη φορά από την Διεθνή Σύμβαση για την Ανακύκλωση των Πλοίων που υπεγράφη το 2009, στο Hong Kong, και καθιερώθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1257/2013 (ΕΚ), ως ένα δομημένο σύστημα παρακολούθησης των Επικίνδυνων Υλικών στα πλοία, κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από την ναυπήγηση έως και την ανακύκλωση.

Το Σεμινάριο επικεντρώνεται στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των διαδικασιών Προετοιμασίας, Κατάρτισης και Συντήρησης του Καταλόγου Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)], με χρήση όλων των διαθεσίμων πληροφοριών, εστιάζοντας σε:

– Επαρκή γνώση των σχετικών νομοθεσιών
– Συλλογή & Αξιολόγηση Στοιχείων & Πληροφοριών
– Προετοιμασία Πλάνου Οπτικού/Δειγματοληπτικού Ελέγχου (Visual & Sampling Check Plan)
– Εκτέλεση Οπτικού/Δειγματοληπτικού Ελέγχου (On-board Survey)
– Προετοιμασία Καταλόγου Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)]

Το εν λόγω σεμινάριο παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά:

– Τι είναι ο Κατάλογος Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)]?
– Πως δημιουργείται ο Κατάλογος Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)]?
– Πως συντηρείται ο Κατάλογος Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)]?

Απευθύνεται σε προσωπικό ναυτιλιακών εταιρειών (DPA, Superintendents, Fleet Managers, Purchasing). Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σαφή καθοδήγηση για τον Κατάλογο Επικινδύνων Υλικών [Inventory of Hazardous Materials (IHM)], σε συμμόρφωση με τη Διεθνή Σύμβαση για την Ανακύκλωση των Πλοίων που υπεγράφη το 2009, στο Hong Kong (SR/CONF/45), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1257/2013 (ΕΚ) (EU SRR) καθώς και τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) του ΙΜΟ.

Ημερομηνία – 03/12/2019
Ώρα: 5:00 pm – 9:00 pm
Τοποθεσία: MARRIOTT Athens Hotel

Κόστος Συμμετοχής: €100,00 + ΦΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ICS SOLIX
Tel.: +30 211 111 9856
Email: info@ics-solix.com