Ασφαλιστική κάλυψη των ferry boats της Σαλαμίνας

Η AIGAION Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Συνεταιρισμό Θαλάσσιας Αλληλασφάλισης Προστασίας Αποζημίωσης & Πολεμικών Κινδύνων (HE.M.P.I.R.A), προχώρησε, κατόπιν συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στην ασφάλιση προς τρίτους των πλοίων των δύο κοινοπραξιών που εκτελούν δρομολόγια στη Σαλαμίνα, για ένα έτος και για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 130 εκατ. δολάρια, όπως προβλέπει το Π.Δ. 6/2012.

Μετά τη συμφωνία αυτή, οι πλοιοκτήτες της Σαλαμίνας πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου τα δρομολόγια, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο έχουν προσφύγει με αίτημα την εξαίρεσή τους από τη συγκεκριμένη διάταξη του Νόμου.

Σε περίπτωση που το ΣτΕ αποφανθεί υπέρ των πλοιοκτητών, η AIGAION Ασφαλιστική, όπως ανακοίνωσε, προτίθεται να ακυρώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να επιστρέψει στους πλοιοκτήτες τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Διαβάστε ακόμα