Ποιότητα στη ναυτιλία

1. Η έννοια της ποιότητας στη ναυτιλία είναι διαχρονική και συνεχώς προωθημένη εδώ και δεκάδες χρόνια.
Μέχρι πριν από 200 χρόνια τα ταξίδια με το πλοίο ήταν υπό άθλιες συνθήκες. Μετά το 1840 στην Ελλάδα άρχισαν οι τακτικές δρομολογιακές γραμμές με ατμόπλοια.

Οι ταχύτητες ήταν μικρές και τα ταξίδια στα νησιά πολύωρα, ενώ οι λιμενικές εγκαταστάσεις ήταν υποτυπώδεις.
Με την κυριαρχία του πετρελαίου και την απαξίωση του κάρβουνου τα πλοία άρχισαν να γίνονται πιο γρηγορα και οι επιβάτες να έχουν περιστέρες ανέσεις. Η ποιότητα και τα συστήματα διαχείρισής της είναι  επιστημονικό και επιχειρηματικό ζήτημα. Ο ανταγωνισμός σχετίζεται με το επίπεδο των υπηρεσιών στην επιβατηγό και στη φορτηγό ναυτιλία.

Τα συστήματα  διασφάλισης ποιότητας βασίζονται στη νομοθεσία και αλληλοεπιδρούν στις  σχέσεις μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών.

Ο πλοιοκτήτης πρέπει να παραδώσει το φορτίο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Στη συμφωνημένη ημέρα είτε έχουμε ελεύθερη φορτηγό ναυτιλία είτε έχουμε ναυτιλία γραμμών και μεταφορά  σε αυτήν την περίπτωση εμπορευματοκιβωτίων ή οχημάτων φορτηγών. Σχετικά με την επιβατηγό ναυτιλία η άνεση και η ταχύτητα είναι τα ζητούμενα  από τον πελάτη επιβάτη, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αδιανόητες όταν μάλιστα οι επιβάτες συνδυάζουν πολλά μεταφορικά μέσα.

2. Δείκτες απόδοσης της ναυτιλίας (Key Performance Indicators – KPIs)
Το σύνολο των δεικτών που επιλέγονται για τη μέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης θα πρέπει να διαθέτει  χρήσιμες και σαφής   πληροφορίες.  Απαραίτητο είναι  να μελετηθούν μόνο τα  μεγέθη που συντελούν  στα καθοριστικά στο κέρδος και στην ασφάλεια.

Οι τομείς που καλύπτουν οι δείκτες απόδοσης για τη ναυτιλία είναι:
• Υγεία και Ασφάλεια (Health and Safety Performance)
• Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (HR Management Performance)
• Περιβαλλοντική απόδοση (Environmental Performance)

• Ναυσιπλοΐα (Navigational Performance)
• Λειτουργική απόδοση (Operational Performance)
• Απόδοση ασφάλειας (Security Performance)
• Τεχνική απόδοση (Technical Performance)

3. Οι γενικοί δείκτες απόδοσης στις μεταφορές περιγράφουν την ποιότητα σε σχέση με το χρόνο και την κατάσταση του φορτίου αλλά και  στοιχεία κόστους της μεταφοράς:
Υπολογίζοντας τους παραπάνω δείκτες μπορούμε να κατανοήσουμε τη  σωστή παραγωγικότητας της εταιρείας.
Έγκαιρες παραδόσεις (On time deliveries – ΟΤ)
Χρόνος μεταφοράς (Transit time)
Ολοκληρωμένες παραγγελίες (Complete deliveries)

Ορθότητα των συνοδευτικών παραστατικών (Invoice Accuracy)
Τέλεια παραγγελία (Perfect Order – PO)
Κόστος μεταφοράς (Total Transportation cost)
Επιστροφές Προϊόντος (Returns)

Πληρότητα οχήματος (Vehicle fill)
Αξιοποίηση του χρόνου (Vehicle Time Utilization)
Παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα (Deviations from schedule)
Κατανάλωση καυσίμων (Fuel Consumption – Fuel usage per Tonne Kilometer)

4. Η υποκειμενική άξια  υπηρεσιών
Αποδίδεται από τον πελάτη στη βάση κάποιων χαρακτηριστικών  που (πρέπει να)  έχουν οι υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν κριτήρια.
Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών ο ναυλωτής ή έμπορος  αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει. Σύμφωνα με τις έρευνες τα στοιχεία αυτά είναι: Υλικά και εμπράγματα στοιχεία, πρόκειται για στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία  αλλά και πρόκειται και τα στοιχεία των εμπράγματων Αγάθων

5.  Έλεγχος και ποιότητα στη ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο
Κάθε εταιρεία θα πρέπει να συντάξει και να εκδώσει την πολιτική που στοχεύει να εφαρμόσει και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια ότι περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:
• Η ασφάλεια των πλοίων
• Η αποφυγή ατυχημάτων

• Η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος
• Η αποφυγή ζημιάς στην περιουσία.

Τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας αναφέρονται σε υιοθέτηση οδηγιών και προτύπων στο γραφέιο και στο πλοίο. Η μη συμμόρφωση σημαίνει κυρώσεις με οικονομικό αντίκτυπο. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε.
• Στη βελτίωση της ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας.
• Στη  συμμόρφωση των πλοίων με τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμους.

• Στην  αναγνώριση και υιοθέτηση των σχετικών κωδικών, οδηγιών και προτύπων.
• Στην  ύπαρξη ασφαλούς πρακτικής στη λειτουργία των πλοίων.
• Στην εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
• Στην προετοιμάσια για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την καθιέρωση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων.
Η πολιτική της εταιρείας πρέπει να υπογραφεί από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

6. Τι σημαίνει ασφαλής φόρτωση και εκφόρτωση  πλοίου
Πρέπει να ακολουθείται το σχέδιο φόρτωσης είτε έχουμε εμπορευματοκιβώτια είτε έχουμε χύμα φορτίο. Το ίδιο ισχύει και για υγρά φορτία και για οτιδήποτε άλλο. Όταν έχουμε ελεύθερη φορτηγό ναυτιλία πρέπει  να μην έχουμε καθυστερήσεις. όπου είναι ανάλογο παίρνουμε δείγματα του φορτίου.

7. Πρόγραμμα Tanker Management and Self Assessment (TMSA
Το πρόγραμμα Tanker Management and Self Assessment (TMSA) παρέχει στις εταιρείες ένα μέσο για τη βελτίωση και τη μέτρηση των δικών τους συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τις εταιρείες να αξιολογούν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας (SMS) έναντι βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και παρέχει μια ελάχιστη προσδοκία (επίπεδο 1) συν τρία επίπεδα αυξανόμενης καθοδήγησης βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη σταδιακών σχεδίων βελτίωσης που υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης πλοίων τους. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν τακτικά τα αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης τους έναντι των TMSA και να δημιουργούν εφικτά σχέδια βελτίωσης.

Η ευθυγράμμιση των δικών τους πολιτικών και διαδικασιών με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτύχουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης.

8. ISM code
O  ISM Code, είναι υποχρεωτικής εφαρμογής κώδικας, ένα  σύστημα  διαχείρισης στη ναυτιλία ξεκινώντας από τα παραδοσιακά πρότυπα και καταλήγοντας σε σημαντικές πιστοποιήσεις που επιδιώκουν να υιοθετήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Σε πιο πρακτικό επίπεδο είναι οι  επιθεωρήσεις των πλοίων και στα αποτελέσματα εφαρμογής των αντίστοιχων πολιτικών ποιότητας (μνημόνιο PARIS MOU, Αμερικάνικη Ακτοφυλακή).

Πηγή: rodiaki.gr

 

Διαβάστε ακόμα