Ζημιές και μειωμένα έσοδα για την NEL το 2012

Μείωση κατά 18,58% στον τζίρο και σημαντική αύξηση ζημιών λόγω της αναπροσαρμογής των πλοίων στην εύλογη τους αξία, παρουσίασε στη χρήση 2012 η ΝΕΛ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προς το ΧΑ.

Ειδικότερα τα έσοδα μειώθηκαν στα 68.019.955,88 ευρώ, έναντι 83.547.196,02 ευρώ την χρήση 2011και οι ζημιές αυξήθηκαν στα 75.801.545,34 ευρώ έναντι ζημιάς 61.015.202,83 ευρώ στη χρήση 2011.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε

Ανακοίνωση Βάσει του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την xρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) , η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την από 4/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία «επιτήρησης» βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. επειδή οι λογιστικές ζημιές του Ομίλου κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά τη χρήση 2012 ανήλθε σε ποσό € 68.019.955,88 , έναντι ποσού € 83.547.196,02 την χρήση 2011, ήτοι παρουσίασε μείωση 18,58 %, η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής του ομίλου (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση .

Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 62.396.797,66 κατά τη χρήση 2012, έναντι ζημιών ποσού € 48.438.312,15 στην προηγούμενη χρήση 2011.

Τα αποτελέσματα του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 75.801.545,34, έναντι ζημιάς ποσού € 61.015.202,83 στη χρήση 2011.

Τα παραπάνω αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί κατά την χρήση 2012 με ποσό € 34.774.243,72 έναντι ποσού € 3.881.129,16 στη χρήση 2011, αποτέλεσμα που προήλθε από την αναπροσαρμογή των πλοίων στην εύλογη τους αξία.

II) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ‘κατά τη χρήση 2012 ανήλθε σε ποσό € 53.139.001,67, έναντι ποσού € 67.793.750,93 την χρήση 2011, ήτοι παρουσίασε μείωση 21,62 %, η οποία οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής του ομίλου (τρόπος εκμετάλλευσης πλοίων) κατά την χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012, καθώς και στην οικονομική κρίση .

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 49.603.834,61 κατά τη χρήση 2012 έναντι ζημιάς ποσού € 42.589.796,14 την προηγούμενη χρήση 2011.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 60.846.823,91 έναντι ζημιάς ποσού € 52.972.110,20 τη χρήση 2011.

Τα παραπάνω αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί κατά την χρήση 2012 με ποσό € 29.879.166,68 έναντι ποσού € 3.877.692,32 στη χρήση 2011, αποτέλεσμα που προήλθε από την αναπροσαρμογή των πλοίων στην εύλογη τους αξία.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Tην τρέχουσα χρήση που έληξε την 31.12.2012 ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσίασαν τα παρακάτω μεγέθη:
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 31.12.2012 ανήλθε σε ποσό € 95.801.224,94 (31.12.2011: € 65.225.093,16), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 22.486.862,94 (31.12.2011: € 33.607.149,65).

Αντίστοιχα σε επίπεδο Εταιρείας το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε ποσό € 98.641.931,02 (31.12.2011: € 65.831.525,44), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού € 70.884.270,98 (31.12.2011: € 71.024.227,36). Στις ανωτέρω απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 57.729.164,45 και στις υποχρεώσεις ενδοεταιρικά υπόλοιπα ποσού € 29.799.262,37 αντίστοιχα.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση των πλοίων του Ομίλου για την χρήση 2012 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 15.981.790,27 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την χρήση 2011 ποσού € 39.180.266,93). Σε επίπεδο Εταιρείας τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές € 10.822.560,83 (αντίστοιχα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα για την χρήση 2011 ποσού € 32.900.530,71).

Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης 2012 Ομίλου ποσού € 18.057.591,68 (αντίστοιχες αρνητικές ταμειακές ροές χρήσης 2011 ποσού € 23.252.795,34). Επιπρόσθετα η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικές ταμειακές ροές ποσού € 17.889.035,20 (αρνητικές ταμειακές ροές χρήσης 2011 ποσού € 34.001.528,01).

Ζημίες προ φόρων χρήσης 2012 Ομίλου ποσού € 75.801.545,34 (ζημίες χρήσης 2011 ποσού € 61.015.202,83). Αντίστοιχα, η Εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων ποσού € 60.846.823,91 (ζημίες χρήσης 2011 ποσού € 52.972.110,20) .

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31.12.2012 ήταν αρνητικό € 63.721.765,00(31.12.2011: € 12.104.335,34). Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2012 ήταν αρνητικό € 20.639.372,85 (31.12.2011: € 40.207.451,06). Το Διοικητικό Συμβούλιο εν’ όψη των παραπάνω έχει αποφασίσει και έχει ήδη προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28.03.2013 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού € 50.000.000,00 με μετρητά για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης,

Συμφωνία Εξυγίανσης προς επικύρωση

Την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της MILLENNIUM BANK και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FB BANK στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής:
Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή.

Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πλοία αυτά με ναυλωμένα πλοία, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εκτέλεση των εργασιών της καθώς και το λειτουργικό της κόστος.

Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά, ενώ επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFI- SQUARE FUND .

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης συνιστά θετική εξέλιξη που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εταιρείας κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Με τη συμφωνία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό € 132.000.000 περίπου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά ποσό € 4.500.000 ετησίως. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την Συμφωνία Εξυγίανσης, προβλέπεται συνέχιση της προσπάθειας της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με μείωση των υπό εκμετάλλευση πλοίων και γραμμών, επικέντρωση της στην εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας και στη γραμμή Πειραιά – Χίου – Μυτιλήνης και επανασχεδιασμό των διατηρουμένων γραμμών.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω εκτιμάται ότι κατά τη χρήση 2013 θα επιτευχθεί θετικό EBITDA. Η Διοίκηση της ΝΕΛ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από το αρμόδιο δικαστήριο και ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα. Ολοκληρωμένη εκτίμηση θα μπορέσει να παράσχει η Διοίκηση της εταιρείας μετά την δημοσίευση της αποφάσεως που θα επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα δεδομένα που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Επισημαίνεται ότι εν όψει της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, των ιδιαιτεροτήτων της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αβεβαιότητας ως προς την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 το δικαστήριο δεν είχε εκδόσει την απόφασή του.
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στην Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28.07.2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 25.545.960,00 με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 76.637.880,00 διαιρούμενο σε 255.459.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Η παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών με ποσοστό 25% (για κάθε μία παλαιά μετοχή o μέτοχος θα λάβει 0,75 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη) με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Την 17/09/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6378 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 28/09/2012, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας με αναλογία αντικατάστασης.

Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 340.612.800 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 03/10/2012.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 255.459.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίστηκε η 11/10/2012. Από την ημερομηνία αυτή το νέο σύνολο των μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 255.459.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

zougla.gr

Διαβάστε ακόμα