Παράταση περιόδου εγγραφής για τους άνεργους ναυτικούς στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση

Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ.228/1998.

Αριθμ. 2241.7/87443/2020

(ΦΕΚ Β’ 5892/31.12.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:

α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις“» (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104),

β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ.228/1998 «Επιδότηση Ανέργων ναυτικών» (Α΄176), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ε) του Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),

στ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει,

η) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

ι) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

2. Την υπ΄αρ. 2/78743/18-12-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ/ΔΠΓΚ ΣΤ΄ (ΑΔΑ: 6ΞΖΕΗ-Φ1Ζ).

3. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τo υπ΄αρ. 2811.8/85586/2020/22-12-2020 Εισηγητικό Σημείωμα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000 €) στο οικονομικό έτος 2021 σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α) για παροχές εκτάκτου χαρακτήρα» του Ειδικού Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», του τακτικού προϋπολογισμού Υ.ΝΑ.Ν.Π.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 2241.7/73380/03-11-2020 (Β΄4916) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από την 1.1.2021 έως την 28.02.2021.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣKΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε ακόμα