«Καταγγελία για σοβαρή δυσλειτουργία της Υπηρεσίας των Ναυτικών Μητρώων στον Πειραιά»

Eρώτηση κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3616/01-03-2022 σχετικά με το θέμα «Καταγγελία για σοβαρή δυσλειτουργία της Υπηρεσίας των Ναυτικών Μητρώων στον Πειραιά».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κύριε Υπουργέ,

Ναυτικοί μας καταγγέλλουν σοβαρές δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία του Υπουργείου σας που ασχολείται με διεκπεραιώσεις που άπτονται των Ναυτικών Μητρώων, στην οδό 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται οι ναυτικοί για το ότι, ενώ οι υπάλληλοι της εν λόγω Υπηρεσίας δεν απαντούν ούτε στα τηλέφωνα ούτε στα email των ναυτικών, είναι απαιτητό για τις διεκπεραιώσεις το κλείσιμο ραντεβού από τον κάθε ενδιαφερόμενο είτε τηλεφωνικά είτε με email. Η προβληματικότητα της εξυπηρέτησης των ναυτικών μας καταγγέλλεται ότι επεκτείνεται ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία οι ταλαιπωρούμενοι από τις καθυστερήσεις ναυτικοί αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ιδιώτη διαμεσολαβητή(!), για να ολοκληρώσουν γρηγορότερα την υπόθεσή τους, τον λεγόμενο «ατζέντη». Σημειωτέο ότι οι
«ατζέντηδες» αποκομίζουν εισόδημα χάρη στη δυσλειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας, ενώ μας αναφέρθηκε ότι αυξήθηκαν οι πολυτελείς ιστοσελίδες «ατζέντηδων», που υπόσχονται ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων, όσων ενδιαφερομένων απευθύνονται στα Μητρώα της οδού 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά. Οι ναυτικοί αναφέρουν κιόλας ότι πολύ συχνά ακόμα και οι ίδιοι οι «ατζέντηδες» δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις διεκπεραιώσεις, λόγω καθυστερήσεων οφειλόμενων στην αργή εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ναυτικών από την ως άνω Υπηρεσία. Την ήδη προβληματική κατάσταση επέτεινε και η περιστασιακή εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού, που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ολόκληρης της Υπηρεσίας Μητρώου για μέρες, ενώ ακούγονται και «κωλύματα» λειτουργίας της, που έχουν να κάνουν με μη αντικατάσταση μιας αρμόδιας για τις διεκπεραιώσεις υπαλλήλου που λείπει με άδεια μητρότητας ή ακόμα και με την απώλεια φακέλων(!) των εκάστοτε ενδιαφερομένων. Η προαναφερθείσα χαοτική κατάσταση ταλαιπωρεί, επί μήνες, τους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι ανάγκη να διεκπεραιώνουν άμεσα εκκρεμότητες που σχετίζονται με το Μητρώο τους, προκειμένου να ταξιδέψουν νομότυπα. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητη η ανάγκη παρέμβασής σας προς αποκατάσταση της ομαλότητας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αληθεύουν τα ως άνω αναφερόμενα στις καταγγελίες που λάβαμε;

2. Για ποιόν λόγο οι ναυτικοί μας πρέπει να καταφεύγουν σε αμειβόμενους
«ατζέντηδες», για να επιταχύνουν τη διεκπεραίωση υπηρεσιών, που το Κράτος υποχρεούται να τους παρέχει δωρεάν;

3. Έχει γίνει έλεγχος για το εάν οι αιτήσεις της περιόδου 2019 – 2022 διεκπεραιώθηκαν με τη σειρά της πρωτοκόλλησής τους, ώστε να διαπιστωθεί αφενός το αν τηρήθηκε η Αρχή της χρηστής διοίκησης στην εξυπηρέτηση αιτημάτων των πολιτών και η επί ίσοις όροις εξυπηρέτηση των τελευταίων και αφετέρου το αν αποφεύχθηκε ο ενδεχόμενος χρηματισμός κάποιων αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων στην ως άνω Υπηρεσία για εκτός σειράς διεκπεραιώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: Βουλευτή κ. K. Βελόπουλο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3616/01-03-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση και σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις, η αναφορά στην Ερώτηση σε «Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων» παραπέμπει στις ακόλουθες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.): είτε στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών είτε στο Γραφείο Τήρησης Μητρώων Απογραφής Ναυτικών του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας είτε στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, που συστεγάζονται στο κτήριο της οδού 2ας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά.
Το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας εξυπηρετεί το σύνολο των Ελλήνων ναυτικών και αλλοδαπούς ναυτικούς που εργάζονται σε ελληνικά πλοία και έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, για την έκδοση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων αυτών, την τήρηση ατομικών φακέλων, μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων σχετικά με τους κατόχους Α.Ν.Ι. και τη συνεχή ενημέρωση αυτών, τη μέριμνα διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση Α.Ν.Ι. καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW. Σε καθημερινή βάση το προσωπικό του Τμήματος διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό υποθέσεων ναυτικών, οι οποίες δύναται να ανέλθουν μέχρι και τις 300.
Το Γραφείο Τήρησης Μητρώων Απογραφής Ναυτικών έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων, την εκ νέου απογραφή ναυτικών φυλλαδίων, την έκδοση αντι- γράφων ναυτικών φυλλαδίων, την παραπομπή στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των υποψη- φίων προς απογραφή ή εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των απογε- γραμμένων ναυτικών για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας. Το Γραφείο δέχεται μεγάλο αριθμό πολιτών προς εξυπηρέτηση.
Το Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας έχει ως έργο, μεταξύ άλλων, την επικύρωση των μεταβολών στα ναυτολόγια και τα ναυτικά φυλλάδια καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θαλάσσιας υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις.

Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις ως άνω Υπηρεσίες πραγματοποιείται με βάση και τα ισχύοντα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών.
Τονίζεται ότι πρόσφατα το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ενισχύθηκε με έξι στε- λέχη, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση όλων των ως άνω Υπηρεσιών. Παράλληλα, κάθε σχετική καταγγελία ερευνάται αρμοδίως, προκειμένου, εφόσον αποδειχθεί, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.
Τέλος, ο φορέας μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες αφο- ρούν κυρίως στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης, μέσω της σύμβασης έργου με θέμα «E – Θυρίδα ναυτικού για τις ανάγκες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Σύμβαση 1732 με ΚτΠ Μ.Α.Ε.)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλού- στευσης Διαδικασιών, θα παρέχεται η δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου, επαναπογραφή και έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου, έκδοση παραπεμπτικών σημειω- μάτων και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αίτησης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις σχετικές διαδικασίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε ακόμα